...souvisejících s řízením a plánováním cash flow

Často narážíte na pojmy používané ekonomy a účetními v souvislosti s finančním řízením, sledováním a plánováním peněžních toků? V tomto článku naleznete srozumitelné definice finančního jazyka uchopitelné v manažerské praxi.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Cash flow

Co je cash flow, tedy peněžní toky? Peněžní toky představují rozdíl mezi příjmy a výdaji firmy za určité období. Pokud firma sestavuje Přehled o peněžních tocích, pak z něj může snadno získat informaci o přírůstku nebo poklesu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určitý časový interval – obvykle rok. Tato informace je v Přehledu o peněžních tocích uvedena na řádku označeném písmenem F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Rozdíl příjmů firmy za určité období a jejími výdaji ve stejném období lze dovodit také z dalšího účetního výkazu, a sice Rozvahy. V Rozvaze v Aktivech na řádku s označením C.IV. Peněžní prostředky odečtete Netto hodnotu běžného období a Netto hodnotu minulého účetního období.

📺 Video rozhovor a návod "Jak začít s plánováním cash flow"

Výkaz cash flow

Jde o zkrácený výraz pro účetní výkaz s oficiálním názvem Přehled o peněžních tocích. Výkaz cash flow se týká peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určité období, zpravidla hospodářský rok. Uvádí přehled účetních operací, jimiž se stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na jedné straně zvýšil a na druhé straně snížil, a to v členění do tří oblastí: provozní činnost, investiční činnost a finanční činnost.

Výkaz o peněžních tocích (cash flow) má tuto základní strukturu:

P.

Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů

A.***

Peněžní tok z provozní činnosti

B .***

Peněžní tok z investiční činnosti

C .***

Peněžní tok z finanční činnosti

F.

Změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (celkový peněžní tok)

R.

Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů

F. = A.*** + B.*** + C.*** = R. – P.

📈 Řízení peněžních toků od Excelu po Business Intelligence

EBITDA

Zkratka EBITDA se skládá z počátečních písmen těchto slov E = Earnings (výdělek / zisk), B = Before (před), I = Interest (úrok), T = Tax (daň), D = Depreciation (odpisy hmotných aktiv), A = Amortization (amortizace nehmotných aktiv). Český překlad je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Jde o peněžní výdělek z provozní činnosti firmy. Jinými slovy říká, kolik peněz firma za dané období zhruba vydělala díky činnosti, kvůli které je na trhu (prodej výrobků, zboží či poskytovaných služeb).

Velikost EBITDA lze získat z údajů uváděných ve Výkazu zisku a ztráty, a sice jako součet provozního výsledku hospodaření (český ekvivalent EBIT) a odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V širším pojetí pak můžete dále připočítat také opravné položky (ve výsledovce uváděné jako úpravy hodnot zásob a pohledávek) a rezervy. 

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku. 

EBIT

Zkratka EBIT sestává z počátečních písmen slov E = Earnings (výdělek / zisk), B = Before (před), I = Interest (úrok), T = Tax (daň). Český překlad zní zisk před úroky a zdaněním. Většinou postačí za EBIT v rámci české účetní legislativy uvažovat Provozní hospodářský výsledek (ve Výkazu zisku a ztráty označený *). Jde o výsledek hospodaření provozní činnosti firmy, nezohledňující nákladové úroky ani jiné výsledky finanční činnosti firmy.

Provozní cash flow

Peněžní toky související s provozní činností firmy se týkají běžných příjmů a výdajů, jakými jsou inkasa pohledávek, platby závazků, změny zásob, ale také úhrady úroků z úvěrů či platby daní včetně daně z příjmu. Právě zahrnutím placených úroků a daně z příjmů se provozní cash flow odlišuje od provozního zisku či ztráty, které tyto položky nezahrnuje. 

Provozní cash flow za určité období je velmi důležitý ukazatel finančního zdraví firmy. Představuje schopnost firmy vygenerovat peníze z činnosti, kvůli které je daná firma na trhu, ať už je to výroba a prodej vlastních produktů, nákup a prodej zboží nebo poskytování služeb. Je zřejmé, že cash flow z provozu by mělo být jednoznačně kladné.

Investiční cash flow

Peněžními toky, které se váží s investiční činností firmy, jsou výdaje na pořízení stálých aktiv a příjmy z jejich prodeje. Za stálá aktiva je obvykle považován dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tisíc korun a dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tisíc korun. Investiční cash flow se tedy týká nákupu (investiční výdaje) či prodeje (investiční příjmy) pozemků, budov, zařízení, software, licencí, ale také například dlouhodobých cenných papírů. Do investičního cash flow patří také zápůjčky a úvěry spřízněným osobám. Oproti provoznímu cash flow nemusí být investiční cash flow nutně kladné, abychom pozitivně hodnotili dopad do ekonomiky firmy. Pro udržení konkurenceschopnosti na trhu je naopak jistá míra investic žádoucí.

CAPEX

S investičním cash flow úzce souvisí slovní zkratka CAPEX, která je složeninou anglických slov Capital Expenditures, tedy výdajů na pořízení stálého majetku. V účetním výkazu s názvem Přehled o peněžních tocích, sestaveném podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 023, lze CAPEX nalézt na samostatném řádku s označením B.1 – Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv. CAPEX lze však dopočítat také z rozvahy a výkazu zisku a ztrát následujícím postupem. V rozvaze odečtete od netto hodnoty stálých aktiv běžného období netto hodnotu stálých aktiv za minulé období. K rozdílu těchto hodnot následně přičtěte výši odpisů z výkazu zisku a ztráty (označení E.1.1).

OPEX

Pojem OPEX odvození z anglických slov Operational Expenditures vyjadřuje běžné provozní výdaje firmy. Jedná se o výdaje spojené s pořizováním zboží, úhradou mezd, závazků vůči dodavatelům, opravy a údržbu, nákup služeb a podobně. Obecně se jedná o výdaje vynaložené na zajištění provozu firmy. OPEX se v české účetní legislativě neobjevuje, můžete ho však při určitém zjednodušení dovodit z nákladů účetních skupin nákladových účtů 50 – Spotřebované nákupy, 51 – Služby, 52 – Osobní náklady, 53 - Daně a poplatky a 54 – Jiné provozní náklady.

Finanční cash flow

Peněžní toky související s finanční oblastí se týkají změn vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků firmy. Do finančního cash flow patří například čerpání bankovních úvěrů či jejich splátky za určité období (většinou roku), přijaté vklady společníků firmy do základního kapitálu nebo příplatky do ostatních kapitálových fondů, vyplacené podíly na zisku včetně srážkové daně, emise, respektive úhrada dluhopisů či akcií a podobně.  

Cash flow forecast

Pod pojmem forecast peněžních toků je chápán výsledek prognózy peněžních toků, ale také samotný proces předpovědi budoucích příjmů a výdajů firmy. Cash flow forecast je obvykle založen na očekávaných příjmech zejména z pohledávek a na předpokládaných platbách firmy na následující dny, týdny či měsíce s cílem předejít potenciálním problémům s likviditou a určení finanční situace v nadcházejícím období. Předpověď cash flow je často sestavována nejen v realistické variantě, ale také ve variantě pesimistické, které počítá s méně příznivým vývojem v příjmech i výdajích firmy. 

💡 Už znáte CAFLOU® - český cash flow software? Získejte opravdovou kontrolu nad svojí firmou díky software pro řízení a plánování cash flow.

Kumulované cash flow

Krkolomný přídomek peněžních toků „kumulované“ znamená nasčítané hodnoty cash flow za jednotlivá období. K první hodnotě cash flow, tedy rozdílu příjmů a výdajů v prvním období, dejme tomu měsíci, přičtete cash flow vytvořené v druhém měsíci. K uvedenému součtu dále přičtete cash flow třetího měsíce atd. Pokud kumulované cash flow zahrnuje i počáteční stav peněžních prostředků, mělo by být jednoznačně kladné. Záporná hodnota v rámci kumulovaného cash flow značí problémy s likviditou, tedy schopností firmy hradit do roka splatné závazky.

  První období Druhé období Třetí období
Příjmy 10 15 15
Výdaje 4 5 10
Cash flow (za období) 6 10 5
Kumulované cash flow 6 16 21

Diskontované kumulované cash flow

Snad ještě záhadnější přídomek „diskontované“ znamená převedené na současnou hodnotu. Jde tedy o zohlednění času, a tedy snižující se hodnoty peněz do předpokládaného vývoje peněžních toků. Diskontované kumulované cash flow je součtem všech na dnešní hodnotu přepočtených peněžních toků od výchozího období až do určitého okamžiku. Jako diskontní faktor (jakýsi „obrácený úrok“) je využíván koeficient zahrnující jak inflační složku, tak rizikovou přirážku. 

Určíme-li "t" jako čas (mohou to být například měsíce nebo roky, které uplynou od prvního období) a "d" jako diskont, pak diskontované cash flow (CF) vypočtete podle vzorce

CF = CF/(1+d)t.

Diskontované kumulované cash flow je součtem jednotlivých diskontovaných hodnot cash flow. Takto upravené cash flow je věrohodnější, neboť bere v úvahu snižující se hodnotu peněz v čase.

  První období Druhé období Třetí období
Příjmy 10 15 15
Výdaje 4 5 10
Cash flow (za období) 6 10 5
Diskonotvané cash flow (diskont 8%) 6/(1,08)0, tj. 6*1 = 6 10/(1,08)1, tj. 10*0,9259 = 9,259 5/(1,08)2, tj. 5*0,8573 = 4,287
Kumulované cash flow 6 16 21
Diskontované kumulované cash flow 6 15,259 19,546


Bilanční cash flow

Ve finančních analýzách a modelech finančního zdraví firmy se využívá bilanční cash flow. Lze ho odvodit z následujících položek účetních výkazů: 

Hospodářský výsledek (výkaz zisku a ztráty) + odpisy (výkaz zisku a ztráty) + změna stavu rezerv (výkaz zisku a ztráty) + změna stavu opravných položek (výkaz zisku a ztráty) – dohadné účty aktivní (rozvaha) + dohadné účty pasivní (rozvaha) – časové rozlišení aktiv (rozvaha) + časové rozlišení pasiv (rozvaha).

Negativní cash flow

Záporná hodnota peněžního toku za určité období nemusí být známka nehospodárnosti či neefektivity činnosti firmy. Jde pouze o negativní rozdíl mezi konečným stavem a počátečním stavem peněz. Negativní celkové cash flow může být způsobeno nejen neschopností firmy generovat peníze ze své podnikatelské činnosti, ale také například investicemi nebo splácením dříve čerpaných úvěrů. Podstatné je tedy vyhodnocovat cash flow související s provozní činností firmy. Cílem firem je kladné provozní cash flow.

Free cash flow / Volné cash flow

Peněžní toky označované zkratkou FCF (= Free Cash Flow) přestavují volné peněžní prostředky, které lze z firmy vybrat, aniž by se ohrozil její běžný chod. Volné cash flow je tedy výše peněz, která firmě zůstane poté, co se od provozních příjmů odečtou výdaje nutné pro její fungování. Free cash flow vyjadřuje tu část cash flow, která je použitelná na výplatu podílů na zisku či splátek úvěrů.

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

V přehledu cash flow se zobrazují peníze firmy na účtech v bankách a hotovost na pokladně včetně cenin, souhrnně peněžní prostředky. Kromě nich se však v přehledu peněžních toků zachycují také peněžní ekvivalenty, kterými jsou například termínované obchodovatelné cenné papíry včetně pokladničních poukázek a dluhopisů, tedy aktiva snadno směnitelná za předem známou částku peněžních prostředků. 

Přímá metoda cash flow

Při využití přímé metody sestavování cash flow se k počátečnímu stavu peněžních prostředků a jejich ekvivalentů přičítají skutečné příjmy a odečítají skutečné výdaje za určité období. Ty jsou v průběhu daného období sledovány v rámci předem vymezených položek na pro tento účel zavedených syntetických účtech příjmů a výdajů. Případně se cash flow sestaví mimo účetní systém rozborem transakcí na bankovních účtech a v pokladně. V obou případech se peněžní toky roztřídí na provozní, investiční a finanční.

💡 Už znáte CAFLOU® - český cash flow software? Získejte opravdovou kontrolu nad svojí firmou díky software pro řízení a plánování cash flow.

Nepravá přímá metoda cash flow

Jelikož je přímá metoda sestavení cash flow v praxi pracná a nepostihuje změnu stavu zásob, pohledávek či závazků, v praxi se využívá její nepravá podoba. Nepravá přímá metoda vychází z výnosů a nákladů, které jsou převedeny na příjmy a výdaje úpravami o změny stavu zásob, pohledávek a závazků. Výnosy, které nejsou současně příjmem, se vylučují stejně jako náklady, které nejsou zároveň výdajem. Naopak se do přehledu cash flow přidávají příjmy, které netvoří výnosy, a výdaje, které netvoří náklady.

Nepřímá metoda cash flow

Většina firem dává při sestavování cash flow přednost nepřímé metodě. Týká se de facto pouze oblasti provozního cash flow. Tato metoda nevychází přímo z pohybů peněz, ale odvozuje se od hospodářského výsledku (rozdílu výnosů a nákladů) pomocí korekcí.  K zisku či ztrátě z hospodaření se přičítají náklady, které nebyly výdajem v daném období (odpisy, tvorba rezerv a opravných položek, odložená daň), a odečítají se výnosy, které nebyly příjmem v daném období (zúčtování rezerv a opravných položek, příjmy příštích období). V dalším kroku se výsledek koriguje o změny zásob, pohledávek a závazků. Například zvýšení zásob se v cash flow promítne jako snížení peněžního toku v hodnotě rozdílu počátečního a konečného stavu zásob. 

Struktura cash flow

Podnikatelům je dána možnost volby metody vykazování cash flow (přímá, nepravá přímá či nepřímá metoda). Struktura výkazu cash flow, jeho obsah ani forma, totiž nejsou českými právními předpisy taxativně vymezeny. Český účetní standard týkající se cash flow určuje pouze rámec, ve které se firmy musí při sestavování přehledu o peněžních tocích pohybovat, a uvádí příklad možného uspořádání cash flow výkazu s výkladem obsahu jednotlivých položek.

Inflace

Inflací se označuje všeobecný růst cenové hladiny v čase. V České republice ji měří Český statistický úřad jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen. Jde o tržní koš téměř osmi set výrobků a služeb s určenou vahou důležitosti. Inflace znamená oslabení kupní síly, tedy snížení reálné hodnoty koruny vůči nakupovaným službám a zboží v tržním koši. Jinými slovy za 100 korun si mohl spotřebitel koupit loni více zboží a služeb, než si díky inflaci bude moci koupit nyní.

Výši inflace ovlivňuje svou měnovou politikou Česká centrální banka. Ta vyhlašuje hodnotu pro žádanou inflaci spotřebitelských cen jako inflační cíl. Aktuální inflační cíl ČNB platný od roku 2021 do přijetí eura činí 2 %. Proti vysoké inflaci ČNB zasahuje zvyšováním základní úrokové sazby, případně intervenuje ve prospěch posílení české měny na devizovém trhu.
 

postupně doplňujeme další pojmy

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.