Jedním z důležitých nástrojů hodnocení ekonomické stránky podnikání je finanční analýza. Možná ji sami také využíváte a nepochybně jste o ní někdy již slyšeli. Poradíme vám, jak si nastavit základní ukazatele ekonomického zdraví a zakomponovat také ukazatele peněžních toků. 

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Pilíře dobré kondice firmy

Pilíře dobré kondice firmyKaždé podnikání stojí na pomyslných dvou ekonomických pilířích. Firma musí nabízet zboží, výrobky či služby, které si chtějí její zákazníci koupit. Schopnost nejen něco nabídnout, ale také to proměnit v tržby a zisk a vydělat peníze, představuje PILÍŘ VÝKONNOSTI.

Druhým pilířem je STABILITA jak majetková, tak finanční. Je zkrátka potřeba dobře vybalancovat příjmy a výdaje. Ekonomicky zdravá firma je taková, která má na úhradu svých závazků v době, kdy jsou splatné. Díky finančním zdrojům a majetkovému vybavení může firma dosahovat svých výkonů. Z výkonů dodaných na trh pak přicházejí prostředky na úhradu dluhů a další nákupy zboží, materiálu, výrobních zařízení atd. Oba pilíře jsou tak vzájemně provázané.

Charakteristiky finančního zdraví firmy

Chcete-li mít přehled o ekonomické kondici vaší firmy, doporučujeme vám sledovat nejméně jeden ukazatel z pilíře výkonnosti a jeden z pilíře stability. Vztah mezi vlastními a cizími zdroji je klíčovou otázkou optimalizace finanční struktury. Jaký poměr je optimální? Odpověď není zcela jednoduchá. Cizí peníze jsou levnější než vlastní. Určité zadlužení je žádoucí, neboť podporuje rentabilitu vloženého kapitálu. Na druhou stranu rostoucí dluhy snižují finanční stabilitu firmy. Zadlužená firma se stává pro banky rizikovější a méně vhodná pro úvěrování s dobrým úrokem. Jinými slovy nemáte-li dluhy, nenesete riziko jejich nesplacení. Pokud naopak cizí kapitál chcete využívat, je vhodné hlídat horní limit podílu dluhů na celkových pasivech. Zkrátka dluhy nesmí přerůst přes hlavu. Zda dluhy přerostly únosnou mez, poznáte podle záporného vlastního kapitálu. To je silný rizikový faktor, který významně snižuje bonitu firmy. Víte, jak zjistíte bonitu?

Příliš vlastního kapitálu na druhou stranu znesnadňuje dosažení potenciálně vyšších rentabilit. Co tedy s tím? Vlastník firmy je poslední, kdo si může něco z krachující firmy v případě konkurzu nárokovat. Právě kvůli tomuto riziku je pro majitele firmy bezpečnější, když ve firmě drží nejvýše tolik vlastního kapitálu, kolik představuje hodnota dlouhodobého majetku. Zadlužení má však smysl jen tehdy, můžete-li díky dodatečným zdrojům vydělat více.

Jak to je tedy s investicemi? Osvědčuje se jednoduché pravidlo, které říká, že tempo růstu investic nemá být vyšší než tempo růstu tržeb. Pravidlo vychází z logické úvahy, že na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat. Porovnejte výši tržeb z hlavní činnosti (tržby za prodej zboží, výrobků a služeb) s hodnotou netto aktiv (tj. výší vašeho firemního majetku). Vyšel vám poměr vyšší než 1? Pak je to optimální situace. Pokud budete toto pravidlo dodržovat, snáze se vyvarujete investic, které se nepromítnou do nárůstu tržeb. 

Jaký efekt podnikání skutečně přináší

Efektivitou podnikání se zabývá skupina ukazatelů nazývaných rentabilita. Obecně jde o poměr mezi efektem a tím, co má tento efekt přinášet. Majitele například zajímá efekt přinášející to, co vložil do podnikání. Ukazatelem rentability tak může být poměr zisku a vlastního kapitálu. Pro srovnání výkonu dvou firem je vhodným vztahem ke sledování poměr zisku nebo cash flow k výši obhospodařovaného majetku.

Ve vztahu k prodejům pak zisk či cash flow vůči realizovaným tržbám. Čím vyšší hodnota vyjde, tím většího efektu dosahujete. Jelikož zisk a cash flow mohou mít v daném roce naprosto odlišné hodnoty, výběrem jednoho nebo druhého v uvedených ukazatelích rentabilit rozlišíte, zda vaše podnikání přináší efekt v podobě účetního výsledku nebo zda generuje peníze. Jak si vybrat ty ukazatele, které vám skutečně pomohou směřovat vaše podnikání k žádoucím hodnotám, vám rádi pomůžeme na našem školení finanční analýzy.
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.