Na základě přechozích dílů nového seriálu o firemních financích (Skutečně vyděláváte? Podívejte se do svého cash flow a Aktivně řiďte firemní cash flow) jste si mohli sestavit svůj finanční přehled tvorby a užití peněz v rozlišení na provozní, investiční a finanční cash flow, a také naplánovat budoucí peněžní toky i s využitím vhodného softwaru (např. CAFLOU). Dnes se podíváme blíže na provozní cash flow a jak ho co nejlépe řídit.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, článek vznikl pro portál iPodnikatel.cz, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Financování běžného provozu

Provozní činnost firmy představuje nákup, skladování a prodej zboží, nákup a skladování materiálu a jeho přeměnu na polotovary a výrobky, jejich skladování a prodej a také poskytování služeb. K tomu potřebujete prostory, zařízení a pracovní sílu, někdy také provozní úvěr. V řeči čísel jde o závazky vůči dodavatelům zboží, materiálu a energií, nájemné, závazky vůči zaměstnancům, státu a finančním institucím. 

Závazky mají jednu podstatnou vlastnost. Mají danou splatnost. To znamená, že povinnost plnění nastane v předem známém okamžiku v budoucnosti. Některé závazky jsou krátkodobé, například závazky vůči zaměstnancům jsou běžně splatné s deseti až dvaceti denním zpožděním. Jiné závazky mohou být splatné za delší dobu, například závazky vyplývající z dlouhodobých půjček bude firma hradit v průběhu několika let. 

Finančně zdravá firma je schopna hradit své dluhy v okamžiku jejich splatnosti. Ekonomicky správné není platit pozdě, ale ani předčasně. Z doby předpokládané úhrady závazků tedy vyjděte při plánování a řízení svého provozního cash flow.

plán cash flow
S Caflou můžete řídit efektivně firemní finance, projekty, týmy i vztahy se zákazníky

Příjmy v provozním cash flow

Zda budou vaše provozní příjmy a výdaje v souladu, zjistíte, přidáte-li do plánu cash flow také předpokládané dny úhrady vámi dodaného zboží, výrobků či služeb od vašich odběratelů. Na rozdíl od plateb vůči vašim dodavatelům, zaměstnancům či bance nemáte příjmy od odběratelů plně pod svou kontrolou. Sice na faktuře uvedete datum splatnosti, skutečná úhrada je však zcela v rukou těch, kteří vám platbu ze svých bankovních účtů odesílají.

Stojí tedy za úvahu, zda vytvořit realistický plán podle dat úhrad na fakturách a zároveň pesimistický výhled s posunem inkasa peněz na základě vašich zkušeností s reálnými úhradami od vašich odběratelů. Výsledkem pak bude reálnější představa o přebytcích a deficitech peněžních prostředků v následujících dnech či týdnech. Plán příjmů můžete rovněž rozlišit do kategorií podle příjmu na základě již nasmlouvaných dodávek a předpokládaných příjmů na podkladu obchodního výhledu prodejů.

Jak naložit s přebytky peněz

Co můžete dělat s přebytky peněžních prostředků? Peníze můžete ponechat na běžném účtu. Tahle varianta je běžná, ačkoli ekonomicky nejméně efektivní. Jaký je váš úrok na běžném firemním účtu? Zřejmě se nedá hovořit o jednotkách procent, abyste alespoň zachovávali úroveň inflace. K určitému poklesu hodnoty prostředků na běžných účtech tedy v čase jistě dochází. 

Ekonomická efektivnost je ale jen jedna stránka finančního zdraví firmy. Tou druhou, neméně důležitou, je finanční stabilita. Když ve vašem plánu výdajů je v blízké době mnoho položek k uhrazení, několik dní „čekající“ peníze na firemním účtu zas tolik hodnoty neprohospodaří.

Co když se peněz nedostává

Uvidíte-li však z plánu cash flow, že na příštích několik měsíců určitá část peněžních prostředků převyšuje běžné výdaje, můžete se díky vašemu přehledu peněžních toků snáze rozhodnout, zda přebytečné prostředky vložíte na termínovaný účet nebo nakoupíte obchodovatelné cenné papíry. Nemáte-li v sobě investičního ducha, volné cash flow můžete využít například k podpoře prodejů, k dřívějším úhradám za nižší cenu atd.

Pokud vám naopak cash flow plán ukáže, že hrozí vznik krátkodobých deficitů finančních zdrojů v důsledku nesynchronního vývoje příjmů a výdajů, pak máte opět několik variant řešení. 

nedostatek cash flow

Můžete například využít dříve vytvořeného finančního polštáře, zahájit jednání s obchodními partnery a urychlit příjmy či zpozdit výdaje, případně se snažit získat externí krátkodobé zdroje. Jednou z možností, jak přestát nesoulad mezi příjmy a výdaji, je také odklad nákupů nebo hledání zdrojů úpravou hospodářských plánů. 

Naučte se řídit svůj pracovní kapitál

Pracovní kapitál lze chápat jako finanční injekci nezbytnou pro provoz firmy a zachování jejích tržeb. Jeho výši dovodíte z hodnoty peněz, kterou váží zásoby, do roka splatné pohledávky a peníze na firemním účtu a v pokladně firmy. Když se byznysu daří, tržby rostou. Zvyšující se obrat způsobuje růst pracovního kapitálu. To se projeví tlakem na provozní financování. Firma má při vyšších objemech tržeb vyšší hodnotu pohledávek, může mít i potřebu větších zásob materiálu, výrobků či zboží. 

Také pokles tržeb může vyvolat zvýšenou potřebu peněz a má tedy dopad do provozního cash flow. Sice poklesne výše pracovního kapitálu, většinou se firma ale nestačí rychle přizpůsobit výší zásob nižší úrovni tržeb. Důležitá je včasná informace o dopadech na vývoj peněžních toků způsobených změnou tržeb tak, abyste dokázali včas navrhnout opatření, využít je k řešení hrozící platební neschopnosti stabilizací cash flow a své závazky platili včas.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.