Co můžete udělat proto, aby byly firemní investice pod vaší kontrolou? Chystáte-li se na další rozvoj firmy, například plánujete rozšíření výrobního portfolia, výrobních kapacit a zařízení, skladových prostor, nebo vozového parku, bude vaší prioritou pravděpodobně cash flow. Investice se totiž vyznačují nejen vysokou kapitálovou náročností, ale také svým dlouhodobým dopadem a relativní nevratností rozhodnutí investici pořídit. Řízení peněžních toků je samozřejmou součástí finančního řízení úspěšných firem. To platí i pro investiční činnost firmy.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Pro úspěch je potřeba soustředit vstupy do jednoho (informačního) systému, který s nimi umí pracovat a díky němuž předejdete překvapení, neboť všechny významné výdaje promyslíte předem stejně jako s velkou pravděpodobností naplánované příjmy, které investice přinese. Dobrý informační systém udělá spoustu práce za vás.

Které vstupy ale máte dodat, aby bylo predikované cash flow pro plánování investic co nejpřesnější?

Vstupy pro predikci investičního cash flow

Každá investice je do jisté míry specifická. Investiční rozhodování je založeno na vyhodnocení vývoje peněžních příjmů a výdajů. Podstatným vstupem jsou aktuální stavy prostředků využitelné pro pořízení investice. Dalšími nezbytnými vstupy jsou přírůstky tržeb, pokud je investice vyvolá, nebo například splátkový kalendář v případě půjčky. Bude-li nezbytností najmout další pracovní sílu, pak do své predikce cash flow přidejte také každoměsíční výplaty mezd, pravidelné odvody daní a sociálního a zdravotního pojištění.

Do svých výhledů zakomponujte také další předpoklady, například náklady vyvolané investicí, nebo potenciální úspory, které investice přinese, ať již díky nižšímu využití energií, nebo například uvolnění pracovní síly. Neopomeňte ani výhledy obchodních případů, které investice ovlivní. Mezi další předpoklady průběhu peněžních toků patří také vymezení investicí vyvolaných režijních výdajů, například na opravy a udržování budov či servis nového zařízení. 

Dvě zásadní rozhodnutí

Abyste měli investice skutečně pod kontrolou, před vlastní realizací konkrétní investice proveďte dvě zásadní rozhodnutí:

Investiční vs finanční rozhodnutí

Investiční rozhodnutí odpoví na otázku, zda se má vůbec investice realizovat nebo ne. Jinými slovy nejdříve je potřeba si říct, zda posuzovaná investice dostatečně naplňuje stanovené cíle firmy. Postup pro ekonomické hodnocení investice je následující. Nejdříve stanovte kapitálové výdaje na investici. Ty zahrnují nejen pořizovací cenu samotné investice, ale také jednorázové náklady, které s investiční činností souvisí. Mohou to být například stavební úpravy prostor, kam umístíte pořizovanou technologii, bourací práce uvolňující plochu pro novou výstavbu nebo například náklady na projektovou dokumentaci.

Dalším krokem je odhadnutí budoucích peněžních příjmů plynoucích z navrhované investice. V případě špatné predikce relevantních peněžních toků v jednotlivých letech životnosti investice můžete na základě ekonomické analýzy investičního projektu dojít k nesprávným závěrům, zda je skutečně vhodné zvažovanou variantu realizovat nebo odmítnout.

💡 Už znáte CAFLOU®? CAFLOU je 100% digitální manažerský systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů, i na dálku.

Nakonec je potřeba zvolit vhodnou metodu vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu. Vybírat můžete například z nákladových metod. Ty uvažují pouze změny kapitálových výdajů a provozních nákladů. Jsou vhodné pro projekty se stejnými výstupy (přináší stejný objem produkce) a různými technickými a technologickými podmínkami. Často se jedná o obnovovací investice, kdy nahradíte původní technologie za nové. Dále se využívají u zamýšlených investic, kde je značně nesnadné vyčíslit jejich přínos.

Pokud investice naopak vyvolá přírůstek tržeb (jedná se o rozvojovou investici), pak jsou vhodné metody založené na porovnávání vynaloženého kapitálu s příjmy, které investice přinese. Rozhodujícími kritérii jsou zde rentabilita (= vztah mezi ziskem a náklady, které pořízení a provoz investice stojí), rizikovost (= stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů) a doba návratnosti (= doba přeměny investice zpět do peněžní formy).

Financování projektu

Rozhodli jste, že do investice půjdete? Pak vás čeká finanční rozhodnutí. Je totiž potřeba vyřešit, jakým způsobem daný investiční projekt financovat, aby byl finančně stabilní a optimální z hlediska nákladů na zdroje financování. Zvolená struktura financování určuje, jakým způsobem a kdy budou výnosy projektu rozdělovány mezi investory (vlastníky a další potencionální investory – věřitele).    

Vybranou investiční variantu je potřeba rozplánovat z hlediska zdrojů financování v jednotlivých etapách projektu. Využít můžete vlastní zdroje, například zvýšením základního kapitálu, navýšením ostatních kapitálových fondů, využitím fondů tvořených ze zisku nebo nerozdělených hospodářských výsledků minulých let. Častěji jsou však využívány zdroje mimo provozní činnost firmy, zejména navýšení závazků, čerpání bankovních úvěrů, získání půjčky ve skupině, vydání dluhopisů, či přijetí dotace.

Dopad investic na financování firmy

Investiční rozpočet závisí na finančních možnostech firmy, na potřebě investic a jejich potenciálu výnosnosti. Navržené investiční záměry je potřeba podrobit základnímu hodnocení, aby se vybraly ty, které mají očekávané přínosy větší než náklady. Před úplným schválením nebo zamítnutím investičního záměru analyzujte ekonomické dopady investice na celkovou ekonomiku firmy.

Tempo růstu celkových investic nemá být vyšší než tempo růstu tržeb. Uvedené ekonomické pravidlo vychází z logické úvahy, že na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat. Investice nemusí vždy zvýšit tržby. Nastane-li tato situace, je třeba zbrzdit tempo růstu investic a stabilizovat situaci. Pokud firma toto pravidlo dodržuje, snáze se vyvaruje investic, které se nepromítnou do nárůstu tržeb.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.