1. Smluvní strany

  Na straně jedné

  Petr Macek & Co. s.r.o.
  Sídlo: Rižská 1527/1, 102 00 Praha 10
  IČ: 04075081
  DIČ: CZ0407508
  Kontakt: podpora@caflou.cz, +420-608-745-993
  Zástupce: Ing. Petr Macek (jednatel)

  (dále jen „Poskytovatel“)

  A na straně druhé

  Objednavatel a/nebo Uživatel

  Objednavatelem a/nebo Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje (vytvoří si profil a/nebo účet) do Služby Caflou na webu caflou.cz, čímž vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  uzavírají tuto Smlouvu o poskytování nevýhradní licence software k využívání Služby Caflou prostřednictvím internetové stránky caflou.cz

 2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem/Uživatelem při poskytování nevýhradní software licence k využívání Služby Caflou prostřednictvím internetové stránky caflou.cz. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem ve chvíli založení profilu a/nebo účtu ve Službě Caflou prostřednictvím registrace na webu caflou.cz.
  2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:
   1. Služba – poskytování nevýhradní licence na software Caflou určený pro správu pracovních aktivit. Obsah a předmět software licence je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webové stránce Poskytovatele caflou.cz.
   2. Uživatel/Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která si založila Caflou profil a/nebo účet na internetové stránce caflou.cz a/nebo využívá software pro správu pracovních aktivit.
   3. Dnem řádného započetí užívání Služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem. Doba prozatímního započetí užívání Služby za účelem otestování je doba ode dne založení Caflou profilu a/nebo účtu do dne úhrady ceny za Službu. Dnem prodloužení užívání Služby na další období je den úhrady ceny Služby na další období Objednavatelem.
   4. Pro využívání Služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele/Uživatele údaje nezbytné pro provoz Služby a pro komunikaci s Objednavatelem. Objednavatel/Uživatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané Služby.
   5. Petr Macek & Co. s. r. o. můžete kontaktovat e-mailem, telefonem nebo poštou. E-mailová adresa je podpora@caflou.cz, telefon +420-775-242-956 (pracovní doba od 9:00 do 17:00 v pracovní dny, GMT +1). Korespondenční adresu naleznete v bodě 1.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE/UŽIVATELE
  1. Každý Objednavatel/Uživatel má přiřazeny přihlašovací údaje, které nesmí být použity třetí stranou bez souhlasu uživatele.
  2. Objednavatel/Uživatel je zodpovědný za vedení a náležitou bezpečnost svých přihlašovacích údajů.
  3. Objednavatel/Uživatel rozumí a je seznámen s technickými požadavky potřebnými pro využívání Služby a nemá žádné námitky v souvislosti s nimi.
  4. Objednavatel/Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že
   1. je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. veškeré údaje, které o sobě při Registraci a Objednávce Služby poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   3. nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,
   4. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
   5. si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek čl. 4.1. může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu poskytovatele, tak i Obsahu Objednavatele/Uživatele.
  5. Objednavatel/Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:
   1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   2. nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
   3. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
   4. pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,
   5. zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých přístupových, identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto přístupové, identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
   6. pokud zjistí zneužití svých přístupových nebo identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
   7. nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
   8. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),
  6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele, těmito Smluvními podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
  7. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  8. Kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě, uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Služby, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím této smlouvě nebo právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
  9. Uživatel zejména není oprávněn:
   1. užívat Službu v rozporu s touto smlouvou
   2. užívat Službu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,
   3. získávat přístupové údaje jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
   5. porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
   6. pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.
  10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Objednavatele/Uživatele.
   1. Objednavatel/Uživatel Služby Caflou může do aplikace ukládat data, včetně osobních údajů (i jiných subjektů / 3. stran). K tomuto Obsahu Objednavatele/Uživatele má Poskytovatel roli jako Zpracovatel (dat). Správcem (dat) je nadále Objednavatel, který se využitím Služby Caflou nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobích údajů.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
  1. Poskytovatel je povinen zajistit téměř nepřetržitou dostupnost Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění fungování Služby Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Za případný výpadek nenese poskytovatel žádnou odpovědnost.
  2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální fungování Služby.
  3. Poskytovatel má právo přerušit přístup ke Službě Objednavateli (a Uživatelům jeho účtu), který je v prodlení s platbou za Službu. V případě zablokování přístupu ke Službě z důvodu neuhrazení služby Objednavatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Objednavatele/Uživatele v zablokovaném účtu a ztrátou přístupu ke Službě.
   1. V případě neplacených plánů má poskytovatel právo přerušit přístup ke Službě Objednavateli (a Uživatelům jeho účtu), kteří aktivně službu nepoužívají. Neaktivní profily uživatelů, které jsou součástí pouze neplacených účtů, jsou automaticky mazány po 40 dnech trvající neaktivitě. Automaticky jsou také smazány neplacené účty, ve kterých již nejsou žádní uživatelé. Obnovení účtu ze zálohy je možné po dobu 30 dní od smazání účtu a je zpoplatněno (2000 Kč + DPH).
  4. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Objednavatele/Uživatele z provozu a tedy pozastavit přístup ke Službě v případech, kdy využíváním Služby Objednavatelem/Uživatelem dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Objednavatelů/Uživatelů či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Objednavatele/Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.
  5. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce Služby bez předchozího upozornění.
  6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu uživatelových dat, v případě porušení serveru, Objednavatelovým/Uživatelovým zaviněním nebo napadením třetí stranou.
  7. Poskytovatel má právo uveřejnit na svých webových stránkách a v propagačních materiálech logo firmy Objednavatele bez předchozího upozornění Objednavatele.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými Objednavatel/Uživatel pracuje a to pouze pro provozní statistické údaje.
  9. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přístup k účtům a/nebo profilům jednotlivých Objednavatelů/Uživatelů pro technické a administrativní účely.
   1. Získané informace nebudou zpracovávány ani zpřístupněny třetím stranám.
  10. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Obsah Objednavatele/Uživatele jednou denně.
  11. Poskytovatel má povinnost informovat Objednavatele/Uživatele o změně nastavení či funkčnosti Služby, pokud se ho tato týká.
 5. CENA A PLATBA ZA SLUŽBU
  1. Cena Služby je dle platného ceníku na stránkách caflou.cz
  2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za Službu na základě výzvy k zaplacení zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Objednavatelem. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.
  3. Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednavatel Službu předplacenou, formou výzvy k zaplacení Služby na další období.
  4. Pokud Objednavatel zvolí platbu platební kartou a zároveň měsíční frekvenci plateb za Službu, pak Objednavatel bude po této platbě informován samostatným emailem (odeslaným na emailovou adresu uvedenou v Nastavení účtu pro účety fakturace), že:
   1. byla založena platba opakovaná
   2. jde o platbu s fixní částkou (rovnou výši první platby), která může být ponížena o kredit či slevu
   3. frekvence opakované platby je měsíční a tato frekvence je neměnná
   4. je možné kdykoliv manuálně zrušit opakování v Nastavení účtu
  5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí platby za Službu. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.
  6. V případě nezaplacení Služby je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Objednavatele, přerušit přístup Objednavateli a uživatelům účtu Objednavatele do účtu Objednavatele ve Službě, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.
  7. Poskytovatel má povinnost informovat Objednatele o změně ceny Služby, pokud se ho tato týká.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Provoz Služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou nebo elektronickou formou (e-mail) a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď užívání Služby s okamžitou platností.
  2. Pokud je provoz Služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Objednavatel nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního (dle zvoleného typu platby Objednatelem) poplatku za Službu za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního poplatku za Službu za nevyužité období Objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu Služby z důvodu závažného porušení povinností Objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.
  3. Pokud je provoz Služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního (dle zvoleného typu platby Objednatelem) poplatku za Službu za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části měsíčního nebo ročního (dle zvoleného typu platby Objednatelem) poplatku za Službu za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele, viz bod 6.2.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování Služby sjednané mezi Objednavatelem/Uživatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.
  5. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou řešeny především dohodou. Veškeré spory, které nemohou být vyřešeny smírně, musí být předloženy k usnesení obecného soudu práva v zemi provozovatele.
  6. Obchodní sdělení. Objednavatel/Uživatel tímto v souladu se ZNSIS souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Objednavateli/Uživateli na e-mailové adresy Objednavatele/Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby.
  7. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2016. Poslední aktualizace proběhla 18. 5. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.