Finanční profesionálové se často v souvislosti s řízením peněžních toků vyjadřují v záhadných pojmech a zkratkách. Slýcháme a čteme tak o cash flow (CF), EBITDA, Free Cash Flow (FCF), OPEXech a CAPEXech. Co se ale přesně skrývá pod těmito do běžné řeči převzatými pojmy a jaké jsou mezi nimi rozdíly? V CAFLOU akademii I. - kontrolujte vaše cash flow vám tyto odborné výrazy srozumitelně osvětlíme, abyste se již v komunikaci s experty nikdy neztratili.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Cash flow aneb peněžní tok

K obtížnější srozumitelnosti řeči ekonomických profesionálů přispívá i nejednoznačnost odborného pojmosloví. U významu rutinně využívaného termínu cash flow se však dnes již jen málokdo pozastavuje. Jde zkrátka o peněžní toky, tedy rozdíl mezi příjmy firmy za určité období a jejími výdaji ve stejném období. Otázkou však je, jak takové číslo z účetnictví firmy vyčíst. 

Pokud firma sestavuje Přehled o peněžních tocích, pak z něj může snadno získat informaci o přírůstku nebo poklesu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určitý časový interval – obvykle rok. Nemáte-li možnost podívat se do Přehledu o peněžních tocích, můžete si připravit výhled cash flow úpravami výsledovky. Jak na to jsme popsali v našem článku Jak připravit přehled cash flow

FCF aneb volný peněžní tok

Free Cash Flow se dá přeložit doslova jako volný peněžní tok. Pokud se nyní více zamýšlíte nad tím, do jaké míry vaše firma vydělává peníze, pak můžete svou pozornost upřít právě na ukazatel uváděný pod zkratkou FCF. Finanční analytici jím sledují výši peněžních prostředků, které lze z firmy vybrat, aniž by byl ohrožen její chod. FCF říká, kolik peněz zůstane firmě poté, co se od jejích provozních příjmů odečtou výdaje nutné pro zachování její produkční kapacity včetně nákupu nového či údržby stávajícího zařízení, vybavení a dalšího majetku. Tento volný peněžní tok pak může být bez ohrožení fungování firmy použit na výplatu odměn poskytovatelům finančního kapitálu, tedy vlastníkům firem v podobě podílu na zisku a bankéřům ve formě splátek úvěrů.

EBITDA aneb cash výdělek  

E = Earnings (výdělek / zisk), B = Before (před), I = Interest (úrok), T = Tax (daň), D = Depreciation (odpisy hmotných aktiv), A = Amortization (amortizace nehmotných aktiv) ve zkratce EBITDA neboli zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací je dalším snad ještě více rozšířeným ukazatelem ve finančním řízení firmy. Jeho použití coby zjednodušeného pohledu na provozní peněžní tok dává analytikům rychlou představu o hodnotě firmy. 

Velikost EBITDA lze snadno získat z údajů uváděných ve výsledovce, a sice jako součet provozního výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. V širším pojetí pak můžete dále připočítat také opravné položky (ve výsledovce uváděné jako úpravy hodnot zásob a pohledávek) a rezervy. Dříve představené ukazatele cash flow vypovídají o schopnosti firmy generovat peníze. EBITDA je ve své výpovědi méně přesná, nicméně v controllingu jde zejména o včasnost informace. A to je díky poměrně snadnému zjišťování EBITDA zajištěno. Z toho důvodu nikoho příliš nepřekvapí, že jde o vůbec nejsledovanější ukazatel controllingu.

Tip: Přečtěte si několik tipů řešení nedostatku peněz

CAPEX a OPEX aneb výdaje investiční a provozní

Pro mnohé více či méně záhadná zkratka CAPEX (= Capital Expenditures) je také spojena s peněžními toky. Jde o výdaje na pořízení stálých aktiv. Máte-li k dispozici Přehled o peněžních tocích, je to hlavní část investičního cash flow, konkrétně položka B.1 – Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku. Nemáte-li po ruce přehled o peněžních tocích, postačí vám dva údaje z rozvahy a jeden z výsledovky. V rozvaze odečtěte od netto hodnoty stálých aktiv běžného období jejich hodnotu za minulé období a přičtěte výši odpisů z výkazu zisku a ztráty (označení E.1.1). Se zjištěním OPEX je to na podkladu českého účetnictví složitější. OPEX (= Operational Expenditures) jsou neinvestiční, běžné provozní výdaje firmy. Ty však samostatně účetnictví podle české legislativy nesleduje a lze je jen obtížně dovodit. Při jistém zjednodušení jim však může odpovídat součet nákladů účetních skupin 50 až 54.

Máte zkušenosti s používáním uvedených zkratek? Nebo jste narazili na jiné, které byste si rádi nechali vysvětlit? Napište nám, rádi odpovíme nebo Vás nasměrujeme.
 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.