Pořízení auta do firmy, ale i nákup strojů, zařízení, IT, či třeba kancelářského vybavení, je náročným rozhodováním. Promítnout sem musíme i financování plánovaného nákupu: vlastními nebo cizími prostředky? A pokud cizími, které vybrat? Nejčastěji ve firmách volíme mezi úvěrem a leasingem. Porovnejme si je, ukažme výhody i rizika, včetně rozdílů v dopadech na cashflow. 

Základní vlastnosti úvěru

Nejprve se zaměřme na podnikatelské půjčky.  Co je podnikatelský úvěr, jaké druhy se dají využít, jak je to s vlastnictvím věci financované úvěrem a jaké jsou daňové okolnosti půjček do podnikání. Plus již zmíněný vliv na cashflow.

Co je podnikatelský úvěr

Úvěr obecně je vztah mezi poskytovatelem (věřitelem) a klientem (dlužníkem). V případě firem se bavíme o vztahu mezi věřitelem a účetní jednotkou. Podnikatelský úvěr je určen k pokrytí nákladů podnikání. Nikdy pro osobní potřebu, což platí i v případě, kdy je příjemcem úvěru živnostník.

Úvěr vzniká na základě smlouvy o poskytnutí peněz. A právě poskytnutí finančních prostředků a jejich následné splácení je podstatou úvěru. Účel využití peněz z úvěru může i nemusí být předem stanoven. Podle toho dělíme úvěry na účelové a neúčelové. 

Úvěry mohou být poskytovány krátkodobě (do 1 roku), střednědobě (do 4 let) nebo dlouhodobě (nad 4 roky). Podnikatelský úvěr má mnoho variant, proto se od sebe dost liší i jednotlivé nabídky podnikatelských půjček. Pečlivý výběr zůstává nezbytnou podmínkou spokojenosti s úvěrem.

Zdroj: Image by snowing on Freepik

Vlastnické právo k věcem financovaným úvěrem (možnosti disponování)

Hlavní rozdíly mezi úvěrem a leasingem tkví ve vlastnických právech k pořizovaným věcem.  Při úvěru se firma stane majitelem financované věci okamžitě po jejím zaplacení z úvěrových prostředků a převzetí. To znamená, že s věcí může nakládat, jakkoliv potřebuje nebo uzná za vhodné. Je zkrátka její.

Daňová uznatelnost nákladů na úvěr

Úroky a další náklady na úvěr jsou daňově uznatelné. Vedle úroků patří k daňově uznatelným položkám i poplatky s úvěrem spojené. Ale též smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo jiné sankce související s problematickým splácením.  

Výjimku daňové uznatelnosti tvoří úroky z účelového úvěru určeného k pořízení dlouhodobého majetku. Tehdy se totiž úroky z úvěru zahrnou již do pořizovací ceny s následným postupným odepisováním. Další výjimkou jsou úroky předepsané institucí veřejné správy a úroky z úvěru poskytnutého osobou, jenž je v příbuzenském vztahu s příjemcem peněz.

Administrativní náročnost vyřízení úvěru

Vyřídit podnikatelský úvěr je poměrně administrativně náročné a často i zdlouhavé. Rozhodně jde o komplikovanější proces než v případě leasingu.  

Dopady úvěru na cashflow

Úvěr rozkolísá cashflow mnohem výrazněji než leasing. S úvěrem je totiž spojen jak přísun hotovosti do podniku v okamžiku získání úvěru, tak i (jednorázový nebo pravidelný) odliv hotovosti při platbě úroků a umořování dluhu v čase. Úvěr, zejména s méně pravidelným splátkovým kalendářem, může být náročnější na efektivní řízení finančních prostředků podniku.

Podívejte se na možnosti řešení nedostatku peněz (nejen) na splátky.

Výhody úvěru

 • příliv finančních prostředků do firmy 
 • půjčené peníze nemusí mít striktní účel využití
 • pořizovaná věc je ihned majetkem firmy
 • s pořízenou věcí lze disponovat bez omezení
 • daňová uznatelnost nákladů na úvěry (až na výjimky)
 • možnost zvolit tempo a způsob splácení

Rizika a nevýhody úvěru

 • náročnější administrativa při vyřizování
 • náročnější podmínky pro schválení úvěru
 • o ceně úvěru rozhoduje historie a bonita firmy
 • u vyšších částek může být vyžadována zástava 
   

Zdroj: Image by senivpetro on Freepik

Základní vlastnosti leasingu

Přesuňme se k leasingu. Zachováme stejnou strukturu textu, aby si každá mohl případně vyhledat jen ty konkrétní informace, které ho zajímají. 

Co je leasing

Leasing je jen jiným označením pro nájem. Cokoliv si firma pořizuje na leasing, to si (jen) pronajímá. Nejčastěji se setkáváme s finančním leasingem a s leasingem operativním. Rozdíl je mezi nimi jediný: co následuje po skončení dohodnuté doby trvání leasingu. 

Finanční leasing končí převodem majetku na firmu, a to za zůstatkovou cenu. Operativní leasing není s převodem majetku spojen vůbec. Jde o pouhý pronájem, pro pořízení majetku do firmy je tedy zcela nevhodný. Nadále už zůstaňme jen u leasingu finančního. U leasingu, po jehož skončení se majitelem věci stává nájemce. 

Pro zajímavost: nezmínili jsme zpětný leasing. Na pořízení věci jej využít nejde, ale může vám v horších časech pomoci vyvarovat se likvidní krizi

Vlastnické právo k věcem financovaným leasingem (možnosti disponování)

Z výše uvedeného plyne, že po celou dobu trvání finančního leasingu je vlastníkem věci leasingová společnost. Nájemce věc využívá a za její pronájem platí. Leasingová společnost nastavuje podmínky, s jakými se věc smí používat. Například u auta stanoví maximální povolený měsíční nájezd kilometrů.

Majitelem věci se nájemce stane až po ukončení leasingu a odkoupení věci za zůstatkovou cenu. Z toho plyne, že pokud by se leasingová společnost dostala do insolvence, věc pořizovaná na leasing bude součástí její majetkové podstaty sloužící k uspokojení pohledávek věřitelů (firma o věc přijde). To zcela bez ohledu na počet splátek, jež firma za věc pořizovanou na leasing už uhradila

Daňová uznatelnost nákladů na leasing

Náklady na finanční leasing jsou daňově uznatelné, pokud leasing splňuje tyto podmínky:

 • jde o leasing finanční, nikoliv operativní
 • zůstatková cena musí být nižší než kupní
 • doba trvání leasingu odpovídá požadavkům §21 d zákona o daních z příjmů.

Administrativní náročnost vyřízení leasingu

Sjednání leasingu je snadné a především rychlé. Vzhledem k tomu, že nejde o poskytnutí peněz, ale o dohodu ohledně pronájmu zakončeného odkoupením věci za zůstatkovou cenu, netřena tak důkladně zkoumat bonitu nebo zajišťovat návratnost poskytnutých peněz.

Dopady leasingu na cashflow

Financování leasingem je vždy spojeno s nižšími výkyvy hotovosti. Proto, je-li vaším cílem stabilita v oblasti cash-flow, může být leasing zajímavější variantou financování. Menší výkyvy v peněžních prostředcích mohou vést k celkově vyšší výnosnosti investice, ale i snižovat náročnost řízení finančních prostředků. 

Zdroj: Image by Freepik

Výhody leasingu

 • snadné a rychlé vyřízení
 • snadno splnitelné podmínky k získání leasingu
 • bez zástavy a ručení: jde o nájem
 • daňová uznatelnost
 • možnost zvolit tempo a způsob splácení
 • odpovědnost za pronajímanou věc může zůstat na leasingové společnosti (například revize)
 • lze získat doprovodné služby (pojištění, servis)

Rizika leasingu

 • nutno dobře znát důvěryhodnost a stabilitu poskytovatele
 • riziko ztráty pořizované věci i po úhradě většiny splátek (bez náhrady)
 • bez přísunu finančních prostředků do firmy
 • pořizovaná věc je jen v nájmu, majetkem se stane až po doplacení leasingu
 • značná omezení v disponování s pronajímanou věcí

Kterému způsobu financování dát přednost?

Na tuto otázku nelze odpovědět paušálně. Vždy záleží na okolnostech, jako je důvěryhodnost poskytovatele financování, záměry v oblasti disponování s pořizovaným majetkem, daňové dopady, priority v  cashflow, ale i finanční náročnost obou způsobů financování a výsledná výnosnost. 

Zdroje: 
Občanský zákoník
Zákon o daních z příjmů
Finanční leasing a bankovní úvěr jako formy financování podnikových investic
Leasing versus úvěr - účetní a daňové aspekty
Investice a jejich efektivita – financování investic
Bankovní úvěr versus leasing

Autor článku: Ing. Lenka Rutteová, Ph.D., ve spolupráci se společností Bezvafinance s.r.o. Autorka se dlouhodobě věnuje spotřebitelské finanční gramotnosti. 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie