Po předchozích kapitolách, které nás podrobněji seznámili s reportingem a plánováním, otevřeme dnes další, neméně důležitou součást finančního řízení, kterou je cash flow. Posuneme se tak pomyslně z controllingu více do agendy finančního manažera.

Cash flow je v podmínkách tuzemských malých i středně velkých podnikatelů dodnes bohužel stále často opomíjená agenda. I v řadách větších firem se cash flow nevěnuje dostatečná pozornost. Překvapivé na celé věci je, že v jádru se nejedná o žádnou vědecky složitou myšlenku, naopak, základní rysy cash flow dokáže zvládat většina domácností - jednoduchým počítáním příjmů a výdajů “abychom vyšli s penězi”. 

🎓 Caflou sérii "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách" přináší Caflou, all–in–one manažerský systém, se kterým řídíte finance, projekty, týmy i vztahy se zákazníky na jednom místě a za dostupnou cenu.

Kapitolu o cash flow si rozdělíme do bloků podle osvědčeného schématu a řekneme si:

A/   Co je cash flow (proces) 
B/   Role cash flow (procesu) ve finančním řízení
C/   Jaké jsou hlavní principy cash flow (procesu)
D/   Cash flow jako report a plán
E/   Shrnutí - cash flow z pohledu majitelů a CEO

Cash flow budeme rozebírat primárně jako procesní aktivitu a dále jako výkaz.

A/   Co je cash flow (proces)

Cash flow proces (nebo také řízení cash flow či cash flow management) označuje soubor systémových aktivit obousměrného řízení pohybu peněžních prostředků firmy za určité období s cílem zajistit dostatečnou likviditu a umožnit financování potřebné pro zdravé fungování podnikatelského subjektu.

Pár poznámek k definici:

 • Soubor systémových aktivit = agendy zasazené do jednotného rámce fungování firmy
 • Obousměrný pohyb = řízení toku přijatých i vydaných peněžních prostředků
 • Peněžní prostředky = peníze na účtech (náš či zápůjční kapitál), v pokladnách, na cestě, nepatří sem ceniny 
 • Likvidita = schopnost / rychlost aktiv “přeměnit se” na hotové peníze
 • Zdravé fungování = chceme podpořit silnou a dlouhodobě vyváženou tržní pozici firmy

💡 Tip: Věděli jste, že téměř 30 % firem zkrachuje kvůli špatnému řízení financí? Ve spolupráci s Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., odborníkem na finanční řízení, jsme pro vás připravili CAFLOU akademii I. - kontrolujte vaše cash flow. Rozšiřte si znalosti v oblasti řízení peněžních toků a finančního řízení v malých a středních firmách.

B/   Role cash flow (procesu) ve finančním řízení 

 • Dává informaci o situaci podniku z hlediska pozice finančních prostředků - základní informace, na kterou se majitelé a management nejčastěji zeptají “Kolik máme / budeme mít peněz?”, měli bychom proto znát přesný stav peněz disponibilních (podle stupně likvidity), ale mít pod kontrolou i peníze, které očekáváme, že dříve či později přijdou, resp. odejdou (dnes, zítra, v rámci tohoto týdne, měsíce, kvartálu…) 
   
 • Umožňuje identifikovat jednotlivé typy finančních toků ve firmě - cash flow zachycené v podobě výkazu nám dává informaci o provozní, investiční a finanční činnosti firmy
   
 • Informuje o alokacích finančních prostředků - vidíme objem vázaných peněz - v zásobách materiálu, nedokončené výrobě, zboží na skladech, ale i finančních a majetkových vkladech, což jsou všechno potenciální zdroje hotových peněz
   
 • Ukazuje stupně likvidity - souvisí s předchozím bodem, přičemž nelze jednoznačně tvrdit, jak vysoká má přesně likvidita firmy být, obecně lze uvést, že hodně malá likvidita může být negativní signál pro smluvní partnery, že máme problémy s včasnou úhradou svých závazků, nicméně příliš vysoká likvidita může napovídat o určité nezdravé konzervativnosti, strachu až neschopnosti majitelů a vedení přijímat rozhodnutí, kam a za jakých podmínek efektivně alokovat volné peněžní prostředky
   
 • Odhaluje potenciály neefektivity řízení - pokud se nedaří správně řídit některou z činností podniku (viz na začátku - systémovost a soubor aktivit), může docházet k nežádoucím stavům likvidity a financování.
  Např. špatně odhadneme plánovaný potenciál prodejů našich produktů a příliš se předzásobíme, výsledkem bude vysoký podíl hotových peněz vázaných v zásobách na úkor nízké hotovosti potřebné pro úhradu splatných závazků
   
 • Signalizuje možná očekávaná finanční rizika a příležitosti podnikatele - správným řízením cash flow můžeme předem reagovat na trendy trhu, očekávané změny podmínek podnikání a signály ve změně chování zákazníků a včas revidovat podnikatelské plány, abychom se vyvarovali problémům s financováním v dalším období, respektive šikovně využili efekty a příležitosti, které mohou nastat a tedy:
   
 • Ovlivňuje strategii a její směry - naším strategickým rozhodnutím může být pozastavit vstup na zahraniční trhy, posunout investice s nízkou prioritou, změnit formu pořízení (pronájem místo nákupu), nevyplatit dividendy, logicky opačný postup v případě pozitivního vývoje
   
 • Vyvolává potřebu revidovat smluvní vztahy - měli bychom zvážit úpravy odběratelských i dodavatelských smluv a otevřít s protistranou změny aktuálních smluvních podmínek, zejména základní podmínky plnění, termíny splatnosti faktur, časové rozložení dílčích plateb, podmínky akceptace díla a doplatku do finální ceny, pravidla záruk, výše penále a jeho výpočet, formu, výši a splatnost jistin ad.

C/   Jaké jsou hlavní principy cash flow (procesu)

 • je řízené - kriticky důležité je určit odpovědnou osobu, která bude mít celý proces na starosti, ve vazbě na velikost firmy jí bude buď majitel nebo samostatný pracovník (doporučuji), který bude tuto agendu vykonávat společně s dalšími činnostmi nebo se bude cash flow zabývat jako jedinou, resp. hlavní agendou, důležité je dát takové osobě kompetence a důvěru pro přístup k potřebným datům
   
 • je komplexní - souvisí s předchozím bodem, cash flow musí zachycovat všechny firemní procesy, které byly, resp. budou vykonány a jsou spojeny s peněžními toky
   
 • je aktuální / pravidelně aktualizované - může existovat rozdílnost potřeb na frekvenci aktualizace cash flow, nicméně je nutné si určit nějaký režim, podle kterého bude update údajů probíhat, zejména jakých údajů a s tím tedy také způsob kontroly aktualizovaných a neaktualizovaných dat pro potřeby prognózy vývoje:
  Např. budeme obchodní firma prodávající převážně přes eshop a do cash flow chceme dostávat na (ideálně) denní bázi aktuální data o pohybu obchodní marže - tedy tržbách, resp. přijatých penězích od zákazníků a nákladech na zboží, resp. zaplacených penězích dodavatelům, nicméně (ne)zaplacené faktury týkající se procesů mimo marži, např. za energie, reklamu, dopravu nebo poradenství mohou mít režim aktualizace měsíční, kvartální, půlroční nebo roční, stejně tak mzdy a odvody se realizují zpravidla měsíčně - tyto aspekty zohledňujeme při modelování forecastu a plánu. 
  Pokud se naše cash flow stává složitějším a přináší s sebou náročnost na množství času pro sběr, zadání, kontrolu a vyhodnocení všech čísel, je vhodnou variantou pořídit dobrou softwarovou platformu, která nám ve správě celého procesu pomůže, pohlídá nám klíčové vazby a kontrolní body, ukáže správnou realitu a nabídne možnosti pracovat s prognózováním a modelováním scénářů
   
 • Propočítává se pro plán a dělá se jeho forecast - toto je zopakování z předchozích dvou kapitol, cash flow bychom měli znát nejen aktuální (denní, pro tento týden), ale umět si modelovat relativně přesný výhled, aktualizovat měsíční předpoklad a očekávaný dopad do ročních údajů, ale řádně se cash flow věnovat v rámci plánovacího procesu, ve všech případech s vědomím další zásady:
   
 • Je provázané na bilanci a výsledovku - softwarová řešení většinou vazby mezi zdrojovými daty a výkazy ošetřeny mají, ale výkaz cash flow podle mých zkušeností přesto vyžaduje, pokud jej chceme mít celý správně, určité ruční vstupy, takže v takových případech nebo i pokud jej sestavujete zcela ručně, ohlídejte si základní kontrolní vazby mezi všemi výkazy, uvádím bilanci a výsledovku, ale v praxi finančního řízení jde o všechny výkazy, které spolu metodicky souvisí a máte je v rámci reportingu a plánu a především:
   
 • Důsledně vymezujeme správné časové určení - POZOR s velkými písmeny - určení časového období, do kterého se příslušná transakce projeví, je stěžejní pro správné pochopení práce s cash flow a jeho vymezení vůči jiným manažerským výkazům, zvláště výsledovky. Pokud nemáte dostatečné odborné znalosti, doporučuji konzultovat s odborníkem.
  Nesprávná časová transformace výnosů na příjmy a nákladů na výdaje do reportů, je hlavní chybou, které se mnoho firem dopouští, tato odborná neznalost může přivodit až fatální chyby při strategickém rozhodování.
  Při měsíčním plánování, resp. forecastu se můžeme chybně dostat do nesprávného měsíce, kde bychom měli příjem, resp. výdaj vykázat, ale jsme zatím stále v rámci roku - i když to také není v pořádku, navíc třeba pro sezónní firmy to může být velký problém, vyšší rozměr celé věci však dodávají “hraniční” měsíce, nejčastěji prosinec a leden, které nás mohou dovézt do zkreslených výsledků daného roku a roku následujícího, resp. opačně.
  Příklad 1: budeme mít externí call centrum, které nám fakturuje kvartálně, splatnost faktur bude 90 dní, do nákladů uvedeme fakturu za poslední kvartál v prosinci, ale cash out reálně proběhne až v březnu dalšího roku.
  Příklad 2: uděláme vánoční kampaň a podaří se nám prodat rekordní počet výrobků v posledních 14 dnech v prosinci, příjem uvidíme (skoro) celý do prosince - jsme eshop s přímým prodejním kanálem od nás k zákazníkovi a většina platí kartou online, zboží jsme měli na skladě, takže neřešíme dodavatelské faktury, avšak sjednali jsme také rekordní dopravní kapacity, dopravci pošlou faktury, které nám do nákladů spadnou v prosinci, ale cash out přijde leden - únor dalšího roku.
    
 • Je srozumitelné - finanční gramotnost a pochopení logiky cash flow zmiňuji už výše v textu, ale jedná se o další povinnost, která by měla být splněna, pokud má mít celý proces smysl.
   
 • Nejčastěji si lidé pletou cash flow s výsledovkou, oba výkazy mají hodně shodného, zejména, co se samotného obsahu týká, ale informují nás o výkonech firmy zcela odlišně. Je potřeba, aby byly dostatečně proškoleni všichni klíčoví lidé, které ve firmě máte, protože ti všichni nám svými výkony do výsledků nejvíce přispívají a potřebují pochopit souvislosti.
   
 • Příklad: vidíme, že nám bude chybět cash, obchodní ředitel podpoří prodejní akce, manažer nákupu dohodne posun plateb za nové objednané zboží, finanční ředitel dočasně zastaví nákup všech zbytných provozních a režijních položek zboží a služeb.
   
 • Sestavuje se ve zvolené metodě - metodická poznámka, pohlídejte si, že jste ve vykazování cash flow metodicky konzistentní a používáte jednu metodu, případně můžete pracovat i s jinou metodou a obě pro kontrolu srovnávat, ale není to nutné a běžné, jestliže chcete metodu změnit, udělejte správně mezi nimi konverze, dobré ale je mít jednu zvolenou metodu alespoň pro jednu periodu a + jednu další periodu a až poté řešit případně změny v metodice.
   
 • Využívá “znalostní databáze” ve firmě - při vytváření a zavádění metodiky cash flow zapojte do procesu všechny “informační zdroje” ve firmě - studnicí znalostí jsou šikovní účetní, jednotliví specialisté ve svém odborném oboru, IT pracovníci a projektoví lidé dodají procesu systém a směr
   
 • Je dostupné jako informace pro zaměstnance i vybrané externí subjekty - zdálo by se samozřejmostí z toho, co jsem už uvedl, že podnikatelé dají údaje o cash flow do firmy celkem přirozeně, ale realita bývá jiná. Je samozřejmě rozdíl mezi firmami napříč obory, ale šéfové považují tyto informace za citlivou věc a snaží se omezit okruh příjemců výkazů nebo poodhalovat jen dílčí data z výkazu. Tyto obavy jsou ale naprosto zbytečné a ve finále spíše kontraproduktivní, protože vědět, kolik má firma příjmy, výdaje a stavy hotových peněz, podpoří transparentnost a otevřenost chování firmy jako celku.
  Krátkodobě může docházet ke zmatečným závěrům některých lidí, ale to samé platí i o jiných údajích o výkonnosti firmy, dlouhodobě lidé hodnotám porozumí a budou s nimi přirozeně pracovat.
   
 • Největší obava, proč nezveřejňovat cash flow, bývá představa vedení, že budou lidé dělat nesprávné závěry z toho, kolik má firma peněz, tzv. “jak se “topí v penězích” nebo naopak, proč má firma tak málo peněz - “bude na výplaty?”. Za těmito obavami nejvíce stojí nedostatečná odborná edukace. 
  Druhým častým faktorem je slabý management, který si utajovaná data drží jako určitý nástroj řízení lidí a vytváří pomyslnou moc a informační nadvládu nad svými týmy - to je nezdravý stav, projev slabosti lidí. Často tito šéfové praktikují politiku mikromanagementu a před tou já vždy varuji. 
  Doporučuji jít do procesu cash flow s cílem udělat z něj otevřenou informaci pro své zaměstnance. Můžete jít na celou věc postupně, např. začít u manažerů, potom zasvěcovat vybrané specialisty a nakonec zbytek lidí. Ruku v ruce, jak bude probíhat zavedení procesu cash flow ve Vašem podniku.

D/   Cash flow jako report a plán

V kapitolách o reportingu a plánu jsme se už dozvěděli, že výkaz cash flow by měl patřit mezi hlavní výkazy, které v rámci finančního řízení budeme potřebovat, i když nebudeme patřit mezi podnikatele, kteří jej musí mít, jak nám říká litera zákona.

Podle aktuálně platných zákonných norem vykazují cash flow účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem.
Pokud tedy nepatříte do této skupiny firem a jste živnostník nebo firma sestavující účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, děláte cash flow na dobrovolném rozhodnutí.

Pro finanční řízení je silnou stránkou mít přehled o peněžních tocích a umět se správně rozhodovat o aktuálních i budoucích potřebách financování firmy, proto se rozhodněte dobrovolně, že to toho jdete!

Za klíčové aspekty považuji:

 1. Pochopení DŮLEŽITOSTI ZABÝVAT SE CASH FLOW v mém podnikání
 2. Porozumění ROZDÍLU MEZI UKAZATELI ZISK a PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY (K DISPOZICI)

První aspekt je více o Vašem mentálním nastavení, přesahu v podnikání a plnění vize, druhý aspekt je už úzce metodického charakteru.

Obecně ale zanedbání práce s cash pohledem může velmi rychle Vaše podnikání dostat do “pasti”. 
Za nejkritičtější skupinu vnímám malé a začínající firmy či živnostníky. 
Dobrou zprávou je, že můžete situaci předejít důsledným managementem Vašich financí. V opačném případě může nastat modelový scénář (z praxe)- zadržování faktur/ neplacení dodavatelům, problémy s výplatami/ omezení mezd, neschopnost splácet provozní a režijní faktury, vyvolané zhoršení obchodní situace a KONEC.

Pojďme se podívat, co můžete pro cash flow udělat z pohledu výkaznictví.

Na úplném začátku bude stačit jednoduchá tabulka s uvedením hlavních příjmových a výdajových položek a jejich časovém dopadu.

Později doporučuji směřovat k pokročilejší formě reportování a plánování, vzorem Vám může být standardní výkaz cash flow (pokud nemáte už přímo povinnost jej sestavovat).

Není nutno držet se přesně všech pozic, ale vybrat si hlavní položky, které dávají našemu podnikání smysl. 

Může stačit stále základ v Excelu, ale už si možná nevystačíme s jednou tabulkou, takže budeme propojovat více tabulek mezi sebou (a zapojovat stále více lidí do procesu). Fungovat nám to bude nějakou dobu, musíme počítat s nástrahami takových polomanuálních řešení a offline dat - jak pro realitu, tak pro predikci i plán.

Další formou může být vybudovat si vlastní sofistikovaný model např. ještě v Excelu s propojením na zdrojové soubory ostatních kolegů, doplnit grafy. Stále jsme ale silně odkázáni na lidský faktor a omezení daná tímto technickým řešením. Je čas se poohlížet po něčem “lepším”.

Dostaneme se do fáze, kdy už chceme věnovat více času řízení firmy a nepotřebujeme už ztrácet čas udržováním našich excelů a hlídáním aktuálnosti dat. 

Pro malou a středně velkou firmu je ideálním řešením pořídit si nějaký vhodný softwarový produkt specializovaný přímo na naše potřeby, ideálním nástrojem může být Caflou.

Jakou strukturu tedy výkaz cash flow má?

Obecně výchozím údajem je počáteční stav peněžních prostředků a konečným údajem konečný stav peněžních prostředků za období, které sledujeme, resp. k určitému datu.

Toto platí pro tzv. “přímou” i “nepřímou metodu. Obě metody se liší způsobem, jak k příjmovým a výdajovým položkám dojdeme.

 • Přímá metoda - pracuje rovnou se skutečnými platbami - platby přijatých faktur, inkaso vystavených faktur, vyplacené mzdy, prodeje majetku za hotové, výplaty dividend ad.
 • Nepřímá metoda - bere účetní zisk a nákladové a výnosové položky provozní, investiční a finanční činnosti opravuje o nepeněžní operace a touto transformací se dostane k výdajovému a příjmovému pohledu.

Ohledně přesnější metodiky výpočtu doporučuji zvolit vhodnou odbornou literaturu a/nebo absolvovat školení a/nebo vyhledat zkušeného odborníka.

Výkaz cash flow doporučuji sestavovat pro plán alespoň v měsíčním rozpadu daného roku.
Reporting si kromě porovnávání měsíční reality s plánem doplníme o 1-2 týdenní detailní hodně přesný forecast a 2-8 týdenní forecast hlavních položek našeho byznysu.

E/   Shrnutí - cash flow z pohledu majitelů a CEO

Pojďme si v závěru tradičně zrekapitulovat, co byste si měli odnést z této kapitoly:

 1. Cash flow je jednou z klíčových (i když stále ještě opomíjených) agend finančního řízení
 2. Cash flow Vám ukazuje toky peněžních prostředků ve firmě - jejich příjem, výdej a stav
 3. Při práci s cash flow si správně ohlídejte časový pohled na Vaše platby a nezaměňujte výdaje a příjmy za náklady a výnosy
 4. Pamatujte si, že být v zisku nemusí znamenat mít dostatečnou likviditu peněžních prostředků
 5. Plánujte, prognózujte a reportujte cash flow ve Vámi zvolené formě a metodě, i když nejste podle zákona povinni výkaz sestavovat

💡 Tip: Zvažujete zavedení systému pro řízení firmy včetně řízení finančních aspektů? Zkuste zdarma Caflou.


<< Zpět ke všem článkům ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách

 

Autor článku: Ing. Zdeněk Koptík

Ing. Zdeněk KoptíkVe spolupráci s panem Ing. Zdeňkem Koptíkem, odborníkem na finanční řízení, jsme pro vás připravili sérii článků "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách", jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení financí v malých a středních firmách. 

Ing. Zdeněk Koptík pomáhá klientům jako certifikovaný mentor, odborník na finanční řízení, specialista v oblasti controllingu s 25 lety praxe v managementu významných tuzemských i zahraničních firem.

📞 Pro odborné poradenství můžete Zdeňka kontaktovat na zdenekkoptik.cz nebo na