Většina podnikatelů se soustředí na zisk. Patříte mezi ně také? Ale víte, jak se ekonomická kategorie cash flow liší od hospodářského výsledku? Co můžete zjistit z výsledovky? Skutečně vypovídá účetnictví o tom, zda firma opravdu vydělává? 

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Účetnictví se soustředí na zisky a ztráty

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se tolik pozornosti v podnikání věnuje zisku, když bez schopnosti uhradit závazky dodavatelům a vyplatit mzdy zaměstnancům firmy zkrachují mnohem dříve, než se na konci roku objeví v účetní výsledovce nepříjemně vyhlížející položka ztráta?

rozdíl plánu a reality

Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku mají ze zákona povinnost vést účetnictví. Účetnictví je pak využíváno k tomu, aby na jeho základě stát vybíral daně z příjmů. Nicméně účetnictví jako takové je celkem chytře vymyšlený evidenční systém. Je to ideální zdroj informací o vaší firmě. Zaznamenává, co se nakupuje, jak se vyrábí a jak prodává, kdo firmě dluží a komu firma dluží.

Pro hodnocení úspěšnosti podnikání však účetnictví využívá kategorie nákladů a výnosů, jejichž pojetí pak rozhoduje o vykázané velikosti účetního zisku či ztráty. Možná vás překvapí, že účetnictví se na platby a inkasa peněz až tolik nesoustředí. Jak to?

Výnosy a náklady v účetnictví

Výnos nepředstavuje okamžité inkaso peněz, neboť o výnosu je účtováno v okamžiku jeho realizace bez ohledu na platby. Například zákazníkovi zašlete společně se zbožím fakturu, na které je uvedeno datum zdanitelného plnění, podle kterého se řídí zaznamenání výnosu do účetnictví. Peníze budou připsány na firemní účet v okamžiku úhrady zboží vaším odběratelem. To může být za dva týdny, za měsíc, ale také později. Tedy klidně až v době, kdy už je dříve evidovaný výnos dávno součástí minulého zisku firmy.

Obdobně evidovaný náklad v účetnictví nemusí znamenat bezprostřední úhradu. Například mzdový náklad za měsíc prosinec je součástí hospodářského výsledku daného roku, nicméně výplata (a tedy snížení cash flow) nastane až v průběhu ledna následujícího roku. U pořízení kancelářského vybavení, počítačů, výrobních linek, automobilů, budov atd., tedy účetně stálých aktiv (dříve také dlouhodobého majetku) si platby žijí zpravidla svým, od účetního pohledu zcela odlišným životem. Hodnota nakoupených stálých aktiv se nestává okamžitou součástí hospodářského výsledku. Účtuje se o nákladech označovaných jako odpisy, které jsou vypočteny na základě stanoveného vzorce v rozložení do určitého počtu let, nikoli podle plánovaných úhrad plateb za pořízený majetek v reálném čase.

Náklady a výdaje se tak mohou v reálném životě a v účetním výsledku hospodaření diametrálně odlišovat.

Peníze v účetnictví

Skutečnost, že se účetnictví primárně zaměřuje na výnosy a náklady bez ohledu na realizaci plateb neznamená, že se na peníze nehledí vůbec. Tento pohled je však pro potřeby finančního řízení firmy naprosto nedostačující. O stavu peněz ve firmě je účtováno na majetkových účtech, které se v rámci účetní závěrky sdruží ve výkaze zvaném rozvaha. Vždy k určenému období (zpravidla konec roku, případně konec měsíce) je zaznamenána informace, kolik peněz má firma na svých účtech a v pokladně. V porovnání se stavem v předchozím měsíci pak můžete vidět přírůstek nebo úbytek peněz.

O pohybu peněz ale rozvaha nevypovídá. Jestli v průběhu daného období přišly peníze, které jste využili na rozšíření kapacit, zda tyto peníze byly vydělány díky prodejům zboží, výrobků či služeb, nebo jste je načerpali díky úvěru, který bude potřeba v budoucnu splatit, to se v položce „peníze“ v rozvaze nedozvíte.

Skutečně vyděláváte?

Výkaz zisků a ztrát sice vypovídá o zisku, nákladech a výnosech v období jejich vzniku, ale bez ohledu na to, zda skutečně peněžní příjmy či výdaje vznikají. Cash flow podává přesnější informace o hospodaření vaší firmy.

Pro úspěšnost finančního řízení je třeba v zásadě vědět, co generuje peníze a na co jsou naopak peníze vynakládány. Výkaz zisků a ztrát to neumí spolehlivě říct, neboť zachycuje přírůstky a úbytky majetku, které nejsou vždy doprovázeny pohybem peněžních prostředků (odpisy, aktivace, tvorba a užití rezerv atd.), neregistruje převzetí peněz z úvěru, ani jejich výdej při jeho splácení (pouze úroky).

Zda skutečně vyděláváte vám daleko přesněji a výstižněji ukáže cash flow.

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.