Než jsme se stačili zorientovat v důsledcích jarní koronavirové krize, přichází její druhá vlna a s ní zavládla opět nejistota, jak se bude dále ekonomická situace vyvíjet. Během uplynulých měsíců jsme při konzultacích s mnoha řediteli a ředitelkami českých firem probírali souvislosti současné krize a zvládnutí finančního řízení. Zastoupeny byly společnosti výrobní, obchodní i firmy poskytující služby. Můžeme vám tak zprostředkovat ponaučení z aktuální krize v oblasti cash flow. Z rozhovorů vyplynulo mnoho inspirativních závěrů, které jsme shrnuli do následujícího desatera.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Lekce č. 1 Financování správných mixem vlastních a cizích zdrojů

Velkou otázkou při financování firem je míra zadlužení. Psali jsme o tom v Caflou akademii v článku Cash flow a míra zadlužení firmy. Ačkoli je rozumné používat pákového efektu bankovních úvěrů na optimalizaci nákladů na kapitál, přílišná zadluženost vede v době krizí k finančním potížím. Uvědomělí manažeři se tak začínají systematicky věnovat ukazatelům finanční nezávislosti, míry oddlužení či průměrné doby splácení dluhu.

📺 S Pavlínou Vančurovou jsme nad poučeními nahráli i rozhovor:

Lekce č. 2 Věnování pozornosti rozhodujícím finančním partnerům firmy

Nejdůležitějším bodem pro zachování chodu firmy v období největší nejistoty je zajištění dostatku finančních prostředků na hrazení závazků společnosti. Nezapomínejte na možnost odložení splátek úvěrů, navýšení provozního financování, jednání s dodavateli a také institucemi o možnostech pozdější platby nebo splátkování závazků. Je třeba znovu připomenout neustálou komunikaci s bankami a dalšími věřiteli, s dodavateli a odběrateli, ale také se státními institucemi, zejména finanční správou.

Lekce č. 3 Lepší plánování investic 

Mnohé z českých firem v reakci na krizovou situaci přistupovaly k odložení či zrušení plánovaných investic. Jelikož investice mají svůj význam nejen pro udržení bezproblémového chodu firmy, ale také pro zachování jejího fungování a udržení kroku s konkurencí v budoucnosti, je vhodné věnovat se investičnímu plánování systematičtěji. Investice skutečně neznamená pouze utrácet v dobrých časech. Jak k investicím přistupovat, jsme psali v článku Firemní investice mějte pod kontrolou.

Lekce č. 4 Úprava manažerských strategických cílů 

Je zřejmé, že současná situace přináší ekonomický pokles. Jeho důsledky však neznamenají pro mnoho manažerů pouze čekání na lepší časy. Tato krize může přinést trvalé systémové změny a jiné ekonomické principy. Je tedy potřeba nezaspat a účinně se na budoucnost připravit. Dochází k přehodnocení dílčích cílů typu dosažení určité výše hospodářských výsledků, EBITDA či přidané hodnoty směrem ke kombinovaným ukazatelům provázaným s provozním cash flow a budoucí hodnotou firmy.

Lekce č. 5 Volné cash flow 

Nesledovali jste ukazatel Free Cash Flow? Volný peněžní tok představuje výši peněžních prostředků, jež lze z firmy vybrat, aniž by byl ohrožen její chod. Jinými slovy, kolik peněz zůstane firmě poté, co prodá své produkty, uhradí náklady na výrobu a administrativu, uskuteční výdaje na investice. Manažeři se nyní více zamýšlejí nad tím, jakým způsobem jejich firma vydělává peníze a vytváří hodnoty. Mnohdy je potřeba upravit stávající byznys model.

Lekce č. 6 Příprava preventivních opatření

Modifikoval-li management firmy strategické cíle, pak musí také přijatou strategii převést do akceschopných opatření. Pokud krize firmu již ovládne, aktivováním krizových plánů lze snáze minimalizovat dopady nepříznivého vývoje. Součástí prevence je systém včasného varování vhodně nastavenými ukazateli controllingu v rámci reportingu. Ačkoli pozastavení projektů, utlumení činnosti či propouštění lidí může být velmi bolestné, realizace preventivních opatření napomáhá znovunastartování firmy správným směrem. 

Lekce č. 7 Tvorba kritických scénářů

Kdo plánuje, ten řídí. Kdo neřídí, že řízen. Okolnosti nezměníme, nicméně pro úspěch firmy je potřeba sledovat a vyhodnocovat své činnosti v obchodně finančním plánu a plánu vývoje cash flow. Pro manažery je podstatné mít přehled o možném vývoji stavu hospodaření a peněz v několika variantách pomocí scénářů a analýz citlivosti. Díky alternativním krizovým finančním plánům mohou manažeři sledovat a řídit nastalou situaci. Tvorby scénářů jsme se dotkli také v ebooku Jak začít s plánováním cash flow.

Lekce č. 8 Zrychlení frekvence aktualizace prognóz 

Jednou z důležitých lekcí je zavedení pravidelně upřesňovaných výhledů. Jde o včasnou informaci o budoucím vývoji firmy a jejího okolí, pokud se změní základní předpoklady. To umožní manažerům reagovat podstatně dříve, než se potvrdí či nepotvrdí reálné výsledky. Pandemie koronoviru je pro ředitele podnětem nejen k vytváření rezerv, ale také k orientaci na automatizaci procesů a posílení nástrojů v oblasti řízení cash-flow. Řízení cash flow s podklady zpracovanými pouze v Excelu chybí v krizi nesmírně důležitá vlastnost. A tou je rychlost. 

Lekce č. 9 Systematické řízení rizika

Krize přinesla také změny v uchopení řízení rizik. Manažery krize poučila o významu řízení rizik systematicky ve všech aktivitách firmy. Při krizových situacích je zavedený systém řízení rizik nejdůležitější proces pro rychlou minimalizaci budoucích ztrát. Je vhodné mít dobrý přehled tom, kolik řešení krize firmu stojí. Založte si v době trvání krizové situace samostatnou interní zakázku, na které budou evidovány všechny náklady související s řešením krizové situace. 

Lekce č. 10 Proaktivita namísto pouhého vyčkávání

Manažeři dnešních firem si velmi dobře uvědomují, že současnou krizi stejně jako finanční krizi z roku 2008 není možné přežít bez změny dosavadních postupů. Krizové podmínky vyžadují jiné než zaběhnuté chování. Pokračovat v dosavadních zvyklostech a jen čekat na příchod oživení může být velmi riskantním rozhodnutím. Je velmi pravděpodobné, že se v důsledku globální krize změní podmínky podnikání. Zákazníci změní svá očekávání. Obchodní partneři změní své požadavky. Změní se postavení dodavatelů. Jednoduše řečeno, to, co platilo doposud, již platné být nemusí. Je potřeba se včas adaptovat. Využijte nejisté doby k proaktivnímu vyhodnocování činnosti firmy a jejímu dalšímu směřování.

💡 Už jste zkusili CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy a týmu 100% digitálně, i na dálku?

📖 Připravili jsme také v rámci CAFLOU akademie užitečné e-booky nebo video rady, na které se můžete podívat na odkazech níže:

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Poučení připravila a na dotazy Petra Macka (CAFLOU) v rozhovoru odpovídala Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.