V předchozím dílu jsme se zabývali možnými scénáři efektivního fungování finančního řízení ve firmách podle jejich velikosti (velikost jsme měřili počtem zaměstnanců). 

Abychom získali komplexní pohled na finanční řízení, vymezíme si pojem do čtyř hlavních kategorií:

1.   Agendy
2.   Procesy
3.   Informace / Data
4.   Lidský faktor

🎓 Caflou sérii "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách" přináší Caflou, all–in–one manažerský systém, se kterým řídíte finance, projekty, týmy i vztahy se zákazníky na jednom místě a za dostupnou cenu.
 

Proč se dívám na finanční řízení z více rovin? Důvodem je fakt, že když jej budeme zkoumat např. pouze jako prostý výčet určitých aktivit, budou nám chybět všechny logické souvislosti. Určitá činnost je součástí nějakého procesu, při němž pracujeme s konkrétními informacemi a s lidmi, kteří nám takový funkční celek garantují.

Vynechávám pomyslný 5. faktor - čas, protože efektivní finanční řízení je proces kontinuální, ve kterém se podle potřeby a významu periodicky vyskytují příslušné agendy, procesy a informace řízené lidmi.

Pokud čtete celou sérii pozorně, už víte, že jsme se některých témat začali již dříve dotýkat, avšak pouze zatím více pro účely jejich odborného vymezení. Dnešní kapitolou se podíváme na podrobnější vysvětlení každého okruhu, abychom v kapitolách následujících šli do ještě větší hloubky a zabývali se každým tématem zcela individuálně. Můžeme tedy začít.


1.   Agendy

Mezi agendy finančního řízení nejčastěji v praxi řadíme:

a/   Controlling
b/   Financování a Cash flow
c/   Účetnictví
d/   Daně

Toto členění využijeme později i pro hlediska procesní, informační a lidského faktoru.

A/   Controlling

Výkladů pojmu controlling je obrovská řada, controlling ve firmách funguje adekvátně jejich velikosti, evolučnímu rozvoji, teritoriu fungování (zpravidla místu / regionu sídel centrál společností) a samotných potřeb plynoucích z předmětu podnikání. Důležitými faktory pro existenci controllingu jsou též manažerská vyzrálost, stupeň finančního vzdělání a ochota budovat controlling ze strany majitelů a top managementu.

Controlling by měl být v současné době jednou z klíčových činností podporujících strategické i operativní řízení firem.

Mezi hlavní úkoly controllingu patří následující agendy:

A1) reporting / výkaznictví
A2) budgeting / plánování
A3) forecasting / prognózování
A4) analýzy / rozbory + komentáře

    
Controlling dnes často překračuje hranice této definice a lze se tedy setkat s jeho širším vymezením, které může integrovat i některé činnosti finančních manažerů, účetních, risk managementu, daňařů. Jak uvidíme v pozdějších kapitolách, velmi rozdílné může být potom také jeho organizační zařazení ve firemních strukturách.


B/   Financování a Cash flow

Pro správné a “zdravé” fungování podnikatelské jednotky dbáme na likviditu firmy. Opět přeskočím sofistikované definice pojmu financování / finance a cash flow. Zkrátka potřebujeme zajistit, aby firma byla likvidní - nejen dnes nebo zítra, ale i za měsíc, rok a déle. 

Nástrojů existuje celá řada a s nimi se vážou i agendy, které musí mít firma pokryty. Jestliže jsem v případě controllingu zmiňoval v rámci společností možné diferencované přístupy k náplni agend, v případě agend cash flow tohle platí naprosto shodně.

Není v mých možnostech vyjmenovat spektrum agend úseku financování a cash flow, každá firma má zcela odlišnou kapitálovou strukturu a finanční strategii. Nicméně můžeme obecně uvést základní agendy, které do působnosti takového oddělení patří:

B1) financování - interní, externí
B2) cash flow a pracovní kapitál - strategické, operativní
B3) daně (pokud nejsou vymezeny samostatným organizačním útvarem)
B4) účetnictví (pokud není vymezeno samostatným organizačním útvarem)

Tip: Caflou umožňuje efektivně řídit firemní finance, projekty, týmy i vztahy se zákazníky


C/   Účetnictví

Základní povinné principy účetnictví definuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v původním znění a znění pozdějších úprav. Ačkoliv povinnost vést účetnictví nemají všichni podnikatelé, dobrovolně jej může vést každá fyzická osoba, takže zobecním náš výklad s úvahou platnosti pro všechny, protože se s účetními pojmy stejně každý setká, ať dříve či později.

Účetní jednotka je zjednodušeně fyzická či právnická osoba, která vede účetnictví. Účetní jednotka si potom může definovat a vydávat vlastní účetní předpisy, které upravují specifika každé účetní jednotky, a to při dodržení regulí platných zákonných ustanovení.

Účetnictví má velmi silnou metodickou základnu ve většině rozvinutých zemí. U nás lze najít různé profesní skupiny, které dbají o regule účetních norem, podílí se na jejich vzniku a úpravách, dávají podporu firmám a spolupracují na úrovni legislativních změn předkládaných zákonodárnými sbory naší země. Nejznámějšími institucemi u nás jsou Komora certifikovaných účetních (KCÚ) a Svaz účetních (SÚ).

Účetnictví bývá většinou jednou z prvních agend, které každý podnikatel řeší. Oproti např. controllingu můžeme vidět, že je daleko běžnější situací rozhodování podnikatele, zda účetní agendu bude pokrývat interními lidmi nebo si jej smluvně nechá spravovat externí společností. Je to vždy na individuálním posouzení, která volba je vhodnější, osobně doporučuji zvažovat metodu v závislosti na velikosti a typu firmy, více jsem k tématu psal i v předchozím dílu seriálu.

Útvar účetnictví je podle mých zkušeností “centrální základnou” většiny firem, v praxi jsem nepoznal žádné oddělení, které by nebylo na účetnictví interně procesně navázáno, o procesech budeme ještě mluvit později. “Manažerskou základnou” (trochu nadneseně “účetní nadstavbou”) je oddělení controllingu.

Mezi nejčastěji se vyskytující účetní agendy patří:

C1) přijaté faktury
C2) vystavené faktury
C3) mzdy (účetnictví) a odvody zdravotním pojišťovnám a sociálním institucím

C4) sklady a zásoby - není-li administrováno jiným oddělením (např. v rámci logistiky) 
C5) banky
C6) pokladny

C7) daně (účetnictví) - není-li administrováno jiným oddělením
C8) výkaznictví vůči státním orgánům - např. ČSÚ - není-li administrováno jiným oddělením


D/   Daně

Daňovou agendu velký podíl malých a středních firem řeší velmi často externí spoluprací s daňovým poradcem. Jako hlavní důvod spatřuji v těchto bodech:

-    specifičnost problematiky vyžadující vysokou míru odborných znalostí spolu s nutností být stále v obraze se všemi nově vydávanými legislativními úpravami
-    daně se neřeší na denní bázi, ale zpravidla v měsíční, kvartální a roční frekvenci - je-li tomu významně jinak, dává smysl mít vytvořit samostatné interní pracovní místo 
-    ačkoliv musí mít i přes tato fakta někdo ve firmě za daně odpovědnost, zmiňoval jsem např. finančního manažera, účetní, případně controlling, jedná se o rovinu zákonné odpovědnosti ve vztahu k daňovému subjektu, kterou si daný subjekt plní právě nákupem know how u externího subjektu 

Hlavní typy daní, kterým se daňový odborník jako činnosti věnuje:

D1) daň z příjmu právnických / fyzických osob
D2) daň z přidané hodnoty
D3) daň z nemovitostí
D4) daň spotřební
D5) daň silniční

Daně mají poměrně významný parametr časového hlediska - z pohledu vzniku nároku, termínu plateb na zálohách, termínů vyúčtování ad.

Daně hrají velkou roli při řízení cash flow. Většina z nás určitě když ne jinak, tak alespoň někdy slyšela o tzv. “daňové optimalizaci”. V podkapitole o procesech se k tématu vrátíme. 
 

Další pokračování článku naleznete zde:

Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 2 - Procesy
Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 3 - Informace / Data
Finanční řízení z různých úhlů pohledu # 4 - Lidský faktor
 

<< Zpět ke všem článkům ze série Moderní finanční řízení v malých a středních firmách

 

Autor článku: Ing. Zdeněk Koptík

Ing. Zdeněk KoptíkVe spolupráci s panem Ing. Zdeňkem Koptíkem, odborníkem na finanční řízení, jsme pro vás připravili sérii článků "Moderní finanční řízení v malých a středních firmách", jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení financí v malých a středních firmách. 

Ing. Zdeněk Koptík pomáhá klientům jako certifikovaný mentor, odborník na finanční řízení, specialista v oblasti controllingu s 25 lety praxe v managementu významných tuzemských i zahraničních firem.

📞 Pro odborné poradenství můžete Zdeňka kontaktovat na zdenekkoptik.cz nebo na