Pokud majitel firmy nemá volné prostředky nebo je nechce použít jako dodatečný zdroj pro své podnikání (např. pro podporu růstu nebo expanzi), nabízí se vedle bankovních půjček také varianta přítoku peněz od investora. Tím může být fyzická osoba, firma nebo podílový fond. Pojďme se společně podívat na to, kdy a zda zvážit investora, jaké typy investorů jsou, jak jim lépe rozumět, nebo také jak investory zaujmout (=co je zajimá) a jak se připravit na jednání o možné investici do firmy.

💡 Článek a video se na možnost využití investora pro zlepšení cash flow (ať už jde o pokrytí nedostatku, zrychlení růstu, expanzi apod.) dívají z pohledu běžné firmy. Mnoho již bylo a jistě bude napsáno o situaci v kontextu start up ↔ investor, my se nicméně na situaci díváme pohledem běžné firmy, která nemusí být start up. Chceme poukázat na to, že i běžná firma může využít investora jako "nástroj" pro vylepšení své finanční situace.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Je vstup investora pro vás?

📺 Otázky na základě tohoto článku, např. kdy a zda zvážit investora, jaké typy investorů jsou nebo jak jim lépe rozumět, jsme probrali s Pavlínou Vančurou ve video rozhovoru:

Nejběžnějším způsobem financování provozu firmy jsou krátkodobé závazky. Jde o natolik samozřejmou věc, že o závazcích už ani jako o zdroji provozních peněz neuvažujeme. Přitom to standardně využíváme u splatnosti na přijatých fakturách k získání času na zajištění prostředků na jejich úhradu. Když firma obdrží peníze z inkasa svých pohledávek, hradí jimi obvykle nejdříve právě běžné platby závazků vůči zaměstnancům, dodavatelům, institucím a dalším věřitelům. 

Zdravé financování provozu se měří vztahem mezi do roka splatnými pohledávkami a penězi na účtech a pokladnách firmy k do roka splatným závazkům. Pokud se podíl mezi tím, co je možné do roka použít na úhrady, a tím, co je nutné do roka zaplatit, pohybuje kolem jedné, je to z hlediska financování provozu příznivé za předpokladu, že průměrná splatnost závazků nepřevyšuje významně splatnost pohledávek. Není od věci provádět pravidelně finanční analýzu firmy, která umožní odhalit slabá a silná místa v ekonomickém fungování firmy.

Firmy ale ke své činnosti často potřebují také dlouhodobý kapitál. Ten zpravidla zajišťuje vlastník a postupně si ho také buduje firma z nerozděleného zisku. Když jsou finanční potřeby firmy vyšší než její stávající možnosti, vlastníci mohou svými vklady navýšit základní kapitál nebo formou příplatků posílit firemní kapitálové fondy. Lze uvažovat také o vydání akcií či dluhopisů. Nabízí se samozřejmě také úvěrování ze strany bank i nebankovních institucí. Další možností je vstup investora.

Pokud uvažujete o dalších možnostech dlouhodobého financování firmy právě ze strany potenciálních investorů, pak si jistě budete chtít zodpovědět otázku, zda by vám vyhovoval partner s vlivem na chod firmy, tichý společník s podílem na zisku nebo investor požadující zhodnocení svých prostředků formou zápůjčky, tedy s požadavkem na vyplácení úroků a splácení jistiny podle definovaného splátkového kalendáře. A nepochybně je důležité si také uvědomit hlavní cíl vstupu investora do firmy. Má mít investice dopad na finanční stabilitu nebo spíše na vyšší výkonnost firmy, a tedy rentabilitu? 

Jaká jsou očekávání investora?

Investor nabízí kapitál s očekávám jeho zhodnocení v požadované době návratnosti a při požadované ekonomické efektivitě. Místo investice do prověřených veřejně obchodovaných společností se chystá svěřit důvěru vám. A vy mu musíte ukázat důvod, proč to má udělat. Posuzuje se také dostupnost vložených prostředků (likvidita). Jinými slovy, každý investor má určité finanční cíle a také strategii, jak jich chce dosáhnout. Cílem může být například co nejvyšší míra výnosnosti investice s návratností vkladu do pěti let, nebo pravidelný výnos v delším časovém horizontu. Strategií může být využití investičních příležitostí podle pravidla maximalizace výnosů nebo minimalizace rizik, případně co nejvyšší možné likvidity. 

Někteří investoři chtějí být ve firmě, do které vkládají své prostředky, aktivní, aby mohli lépe ošetřit využití vložených prostředků. Jiní investoři jsou naopak rádi v pasivní roli, jejich záměrem není věnovat se řízení firmy, ale pobírat pokud možno pravidelný bonus ze svého investovaného kapitálu. Společným rysem investorů je záměr investovat kapitál na několik let či desetiletí, čímž se také odlišují od tzv. traderů, obchodujících s aktivy na měsíční, týdenní, denní, hodinové, a dokonce i minutové bázi.

Záměry investorů jsou tedy různé a je potřeba si nejdříve vzájemně vyjasnit, co pro obě strany vstup investora znamená, čeho má být investicí dosaženo a za jakých podmínek. Myslete na to, že investor zohledňuje faktor času a stupeň rizika očekávaného zisku. Někteří investoři se rozhodují podle dosavadní EBITDA marže, jiní podle příležitosti v rozšíření svého stávajícího investičního portfolia například s cílem posílit tržní podíl nebo získat strategickou výrobní technologii či ověřené reference. Investorům tedy nemusí vždy jít jen o výběr mezi hvězdnými firmami se skvělými ekonomickými výsledky.

Pro jednání s investory je vždy potřeba mít „čísla na papíře“. Nejlépe formou byznys plánu zahrnujícího také finanční plán s výhledem na dostatečný počet let dopředu. Finanční plán má nejen stránku předpokládaných nákladů, výnosů a peněžních toků, ale také bilanci potřebného majetku a zdrojů financování. Ideální podnikatelský plán má také variantní podobu pro pesimistický scénář budoucnosti či dokonce formát umožňující vícekriteriální simulaci změny očekávaných hlavních parametrů, na kterých daný byznys stojí.

Jak být atraktivní firmou pro investory?

Jasná představa o využití investice i roli investora ve firmě a k tomu skvělý finanční plán jsou základem pro dobrá jednání. Investora ale můžete oslovit ještě před tím, než o investování do vaší firmy začne uvažovat. Dobrým nástrojem získání pozornosti je představení se investorům formou tzv. investičního pitche (tj. stručné a výstižné prezentace investičního záměru) nebo investičního teaseru (tj. přehledné upoutávky nastiňující obchodní model a jeho realizátory). Oba nástroje mají společný důraz na srozumitelnost a podání informací podstatných pro investora, nikoli prostý popis stávající situace a potřeb firmy, která o investora usiluje.

S kvalitními podklady se můžete obrátit na zprostředkovatele či zacílit na investiční fondy, využít platforem pro získávání investorů, nebo napřímo oslovit vybrané potenciální zájemce o investování například z řad jiných podnikatelů (nebo dokonce vašich zákazníků), kteří chtějí své výdělky rozložit do více investičních příležitostí podle zásady diverzifikace rizika. Dokonce ani případná krizová opatření či omezení nemusí být bariérou pro snahu oslovit a získat investora. Investoři, kteří nabízejí svůj vklad online, neinvestují pouze do online projektů, ale běžně také do „off-line“ záměrů. Existuje celá řada portálů, kde se investoři sdružují, nabízejí svůj kapitál a prohlíží si nabídky firem, které se o jejich úspory zajímají.

Buďte proaktivní a komunikujte. I vaše osobnost může být tím, co investora zaujme a přiláká pro investici právě do vašeho podnikání.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.