V přechozím článku o investování volného cash flow jsme vás seznámili nejen s variantami, kam investovat, ale také s tím, s jakou rizikovostí jsou tyto varianty spojeny. Pokud ještě nemáte jasno, jaká investiční příležitost by pro vás byla nejvhodnější, pojďte si vyhodnotit váš investiční profil založený na kombinaci likvidity, rizika a výnosnosti a zvolte si ideální investiční portfolio.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Investiční portfolio

Investiční portfolio je souhrn všech investic. Jak jsme uvedli v článku Investování volných firemních prostředků I., investice s vyšším potenciálem zisku jsou obvykle více rizikové. Čím větší je tedy očekávaný výnos, tím větší je také pravděpodobnost ztráty kapitálu nebo jeho části. Riziko se dá ovšem výrazně snížit – například diverzifikací

Aby bylo možné určit, jak velký podíl v portfoliu dát dynamické složce (primárně akcie, ale také například zlato) a jakou část kapitálu investovat konzervativně (spořící účet, dluhopisové fondy, nemovitosti), je potřeba si vždycky nejprve ujasnit investiční cíle, zejména s ohledem na tři základní faktory:

  • Jaký výnos od investice očekáváte
  • Jaký pokles hodnoty investice jste schopni ustát
  • Kdy budou investované peníze potřeba aneb jaký je časový horizont investice
     

Kam tedy investovat? Ideální je sestavení vhodně diverzifikovaného portfolia investic na základě profilu investora:

Rizikový profil Konzervativní Vyvážený Dynamický
Cílený výnos (ročně) 2-3 % 4-5% 6-8 %
Časový horizont (min.) 3-5 let 5-10 let 10 a více let
Pokles (max.) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Konzervativní složka (min.) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 %
Akcie (max.) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %


V investičním portfoliu konzervativního investora je vyšší podíl likvidních aktiv a menší podíl aktiv rizikových. Konzervativní portfolio má za úkol zejména zajistit majetek proti inflaci. Nejnižší riziko a vysokou likviditu nabízejí především nástroje peněžního trhu a představují největší část portfolia – 80 až 100 procent celkové investice. Ve zbytku bývají zastoupeny nejkvalitnější dluhopisy. Tradičně nejjistější jsou státní dluhopisy, ale je možné využít také dluhopisů velkých a dlouhodobě stabilních firem. 

Ve vyváženém portfoliu bývají zastoupeny akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu tak, aby zde byla příležitost k dosažení zisků, a přitom se riziko udrželo na přijatelné úrovni. Do akcií se investuje zhruba polovina celkové hodnoty investice, nástroje finančního trhu pojmou kolem 10 procent a zbylých 40 procent se využívá pro nákup dluhopisů. Investor spravující vyvážené portfolio očekává, že jeho výnos v dlouhodobém horizontu zajistí nárůst hodnoty jeho majetku.

Investor se zájmem o vyšší zhodnocení musí investovat do nástrojů, s nimiž je spojena také vyšší míra rizika. V takovém případě zaujímají v portfoliu největší část celkové investice akcie. Je třeba pohlížet na investici z dlouhodobého hlediska, protože zde dostávají větší prostor cenné papíry, jejichž kurz bývá poměrně pohyblivý a může výrazně ovlivňovat hodnotu celého portfolia. Toto portfolio je tak vhodné pro dynamický rizikový profil investora.

Investiční profil

Jak zjistíte, zda patříte mezi konzervativní, vyvážené nebo dynamické investory? Důležité je, na jak dlouho chcete investovat. A samozřejmě také to, zda inklinujete k riziku či naopak cítíte vůči němu averzi. Zodpovězte si otázku, jakou část volných peněžních prostředků plánujete během příštích let použít na jiné firemní záměry, například na koupi subdodavatelské firmy nebo rozšíření firemních aktivit do dalších teritorií. 

Bude-li potřeba peněžních prostředků v kratším horizontu, pak se do vašeho aktuálního investičního profilu promítne potřeba konzervativního přístupu. A naopak, z volných prostředků neuvažujete o vytvoření likvidní rezervy a časový horizont vás neomezuje, můžete se pustit do dynamičtějšího investování s cílem dosažení vyšších výnosů navzdory možnosti značného kolísání hodnoty investice v průběhu času.

Nezapomeňte, že není výnosu bez rizika. Každý profil investora může využít principů rozložení rizik minimálně tím, že rozloží volné prostředky do více investičních příležitostí. Dostatečná diverzifikace je pro dlouhodobě udržitelný úspěch investování velmi podstatná. Čím širší diverzifikace rizik, tím menší jsou škody, které může jedna nepovedená investice napáchat. Zkrátka není moudré dávat všechna vajíčka, co máte, do jedné ošatky. Když ta jediná ošatka spadne, přijdete naráz o všechna vajíčka.

Uvažte také, nakolik chcete být aktivním správcem svého portfolia. Nejlépe vydělávající investiční portfolia byla prý ta, na které se zapomnělo. Svou úlohu jistě sehrál složený úrok přinášející v postupujícím čase výnosy z předchozích výnosů, ale také absence emotivních nákupů či prodejů vedoucí spíše ke snížení hodnoty portfolia. Aktivní správa investic je vhodná pro investory s dynamickým profilem. Pro konzervativnější investory není aktivní správa efektivní, neboť nepřináší dostatečný užitek.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.