Na zvyšování likvidního rizika se podílí ještě celá řada dalších faktorů vedle těch, které jsme nastínili v předchozích scénářích. Patří k nim sezónnost, přístup k bankovnímu financování, tedy ochota a schopnost získat a udržet si externí kapitál, frekvence a výše splátek dlouhodobých úvěrů, půjček a závazků včetně splátek leasingů, ale také investice realizované při slabém kapitálovém zázemí firmy. Právě investiční činnost bez provázanosti s ekonomickou kondicí firmy je jedním z nejčetnějších důvodů zhoršení firemního cash flow. 

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Bez investic do vybavení a zázemí firmy si těžko dovedeme představit ekonomický rozvoj a budoucí úspěch firmy na trhu. Investiční rozhodování ale nemusí být vždy správná. Nejde jen o přípravu firmy na rozsáhlejší produkci vedoucí k potenciální budoucí konkurenceschopnosti, jde také o vliv investic na provozní činnost firmy. Zdaleka ne všechny investiční záměry jsou pro firmu efektivní a ekonomicky výhodné. 

V našem článku 7. Analýza ukazatelů finančního zdraví firmy jsme vás seznámili s růstovým pravidlem, podle kterého poznáte, zda vaše stávající tržby vydělávají na nové investice. Ne všechny firmy se však tímto pravidlem v praxi řídí. Jmenujme za všechny příklad podnikatele, kterého zlákala možnost výhodně si díky investičnímu dotačnímu programu pořídit vedlejší pozemek a vybudovat na něm novou halu, na kterou však ještě nebylo využití. Vlastní zdroje této firmy odpovídaly pouze části investičních výdajů celého projektu. Jejich další část byla kryta úvěrem, který bylo možno po profinancování dotace splatit. Rozhodnutí o této investici se přesto ukázalo jako chybné. Nevyužití nových kapacit v hodnotě dosavadního obratu firmy mělo zásadní dopad na zhoršenou rentabilitu firmy. Na zmar přišly omezené finanční zdroje firmy, které velmi brzy začaly chybět při plnění běžných závazků.

Každá investice vyvolává nejen potřebu řešení otázky jejich financování (CAPEX = výdaje na pořízení dlouhodobého majetku), ale také potřebu zhodnotit případnou změnu pracovního kapitálu (zásoby + krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek – krátkodobé závazky – krátkodobé bankovní úvěry). Po finanční stránce musí investiční projekt mít nejen dostatečné finanční zdroje na celý projekt (tedy i na provozní fázi projektu) dostupné v každé fázi projektu, ale také rozpočet projektu postavený na základě realistických očekávání a ideálně rovněž zpracovaný systém vnitřní kontroly pro finanční aspekty projektu včetně nástrojů k nápravě případných pochybení.

Vzhledem k výše uvedeným dopadům investiční činnosti na budoucí chod firmy je potřeba investiční činnost plánovat. Základním nástrojem je investiční plán, který vychází ze strategického podnikatelského plánu. Konkretizací investičního plánu jsou pak jednotlivé investiční projekty. Samotné rozhodování spočívá ve výběru přípustných projektů, jejich srovnání s tzv. nulovou variantou a rozhodnutí o jejich realizaci. 

Před vlastní realizací konkrétní investice je nutné provést dvě zásadní rozhodnutí:

  1. Investiční rozhodnutí, které odpoví na otázku, zda se má vůbec investice realizovat, tedy zda posuzovaná investice dostatečně naplňuje stanovené cíle firmy. Pokud ano, kolik, do čeho, kde, kdy a jak investovat. K tomuto rozhodnutí poslouží ukazatele ekonomické efektivnosti investic.
  2. Finanční rozhodnutí, které se provádí v případě, kdy je rozhodnuto do projektu investovat, řeší, jakým způsobem daný investiční projekt financovat, aby byl finančně stabilní a optimální z hlediska nákladů na zdroje financování. Posuzují se varianty financování s ohledem na dopad do rentability, ale také cash flow firmy.

Řízení investic je tedy rozsáhlý proces složený z plánovacích a kontrolních činností, které probíhají v přípravné a realizační fázi investičního rozhodnutí. Investiční rozpočet závisí na finančních možnostech firmy, na potřebě investic a jejich potenciálu výnosnosti. Navržené investiční záměry je potřeba podrobit základnímu hodnocení, aby se vybraly ty, které mají očekávané přínosy větší než náklady. Před úplným schválením nebo zamítnutím investičního záměru je nutné provést detailní analýzy, které hodnotí ekonomické dopady investice.

S metodickou stránkou analýz i jejich vlastním provedením vám dokáží pomoci specialisté společnosti PADIA, s.r.o.  

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.