Každý podnikatel si přeje mít ekonomicky úspěšnou firmu. Hodně pozornosti se věnuje zisku a výsledovce. Navzdory tomu firma, která je v účetní ztrátě, může na trhu přežít i několik let. Nicméně společnost, která nevydělává peníze, často krachuje záhy poté, co nedokázala uhradit závazky vůči dodavatelům a vyplatit mzdy svým zaměstnancům. Při pomyslném souboji peníze nebo zisk vítězí peníze.

Dobře nastavený systém sledování a vyhodnocování ekonomiky firmy se tedy nesoustředí pouze na výnosy a náklady, ale také na peněžní toky, neboli cash flow.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software, článek vznikl pro portál iPodnikatel.cz, ve spolupráci se skupinou Podnikatelé a živnostníci - výměna zkušeností

Řízení cash flow je samozřejmou součástí finančního řízení úspěšných firem. Přitom dobrá ekonomická situace firmy je především výsledkem jednání lidí. Je to o lidech, ne tak úplně o číslech. Finanční řízení tak není pouze v rukou firemních ekonomů, kteří se starají o zabezpečení fungujícího účetního systému a tvorbu statutárních výkazů. Týká se také nefinančních manažerů firmy. Společným cílem je smysluplné využití finančních zdrojů a výdělků firmy při naplňování investičních příležitostí, propojení s vývojem mezd a podobně.

Přehled cash flow

Cash flow versus výkaz zisků a ztrát

Cash flow jednoznačně doplňuje cenné informace o hospodaření vaší firmy. Pro úspěšné ekonomické řízení firmy je potřeba vyčíslit, co firmě peníze přináší a na co jsou naopak peníze potřeba.

Výkaz zisků a ztrát to neumí spolehlivě říct. Objevují se v něm položky, které nemusí doprovázet pohyb peněžních prostředků. Takovými účetními náklady, které nejsou zároveň výdajem peněz, jsou například odpisy, opravné položky nebo tvorba rezerv. Ovlivňují tedy hospodářský výsledek, ale ne cash flow firmy. Výsledovka navíc nezaznamenává inkasování peněz získaných z úvěru, nebo naopak splácení jistiny dluhu, neboť mezi náklady se objeví pouze placené úroky. Zda skutečně vyděláváte vám tedy daleko přesněji a výstižněji ukáže přehled cash flow. Díky němu zjistíte nejen, jestli vaše firma vydělala, ale také z jaké oblasti své činnosti. 

Cash flow kategorie

Když firma skončí hospodářský rok s větším objemem peněz na firemních účtech a v pokladně, než jaký byl na začátku daného roku, může to být známka schopnosti firmy získat peníze, nikoli je vydělat. Vyvarujte se proto rychlých závěrů. Mohl by to být totiž náznak toho, že firma zanevřela na investice a stagnuje ve svém rozvoji. A ještě hůře by to mohlo být způsobeno tím, že firma prodala některé zásadní technologie nebo například vlastní vozový park, což ji může znevýhodnit před konkurencí. Kladné celkové cash flow může být také důsledkem dlouhodobého zadlužování, které přináší riziko, že dluhy přerostou firmě přes hlavu a nebude je čím splácet.

Na druhou stranu, je-li celkové cash flow velmi nízké nebo má dokonce zápornou hodnotu, může to naznačovat neschopnost firmy generovat finanční prostředky. Mohlo by to však také znamenat, že firma pořizuje nový majetek (investuje), soustředí se na ziskovější trhy (optimalizuje své portfolio výkonů) nebo splácí své dosavadní dlouhodobé úvěry.

Zásadní je rozlišení na cash flow z provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. Diagnóza na úrovni provozního cash flow je mnohem jednoznačnější. Čím je cash flow z provozu vyšší, tím je situace pro firmu lepší. Větší provozní cash flow dává firmě svobodu a flexibilitu pro budování její dlouhodobé strategie.

Vytvořte si zjednodušený přehled cash flow

Když nemáte k dispozici výkaz o peněžních tocích, který rozlišuje peněžní toky z provozní činnosti (A***), z investiční činnosti (B***) a finanční činnosti (C***), můžete si vytvořit vlastní zjednodušený přehled cash flow. Jak na to?

Obdobně jako zisk je i cash flow hodnota za určité období. Vyjděte tedy z určení tohoto období (měsíc, rok) a zapište si stav peněz v pokladně a na běžných účtech firmy na začátku tohoto období (PS jako počáteční stav) a na konci tohoto období (KZ jako konečný zůstatek). Investiční cash flow se týká nákupů a prodejů investičního majetku. Jeho hodnota je rozdílem příjmů z jejich prodeje a výdajů na jejich pořízení. Pro zjištění hodnoty finančního cash flow si připravte splátkové kalendáře půjček a úvěrů, zapište si jejich čerpání a splácení jistiny v daném období. Doplňte informaci o tom, zda v daném období došlo k výplatě podílů na zisku či naopak vkladům do základního kapitálu nebo příplatkům mimo základní kapitál. Provozní cash flow dopočítáte dosazením hodnot do rovnice A*** = KZ – PS – B*** – C***. Takto zjistíte, zda skutečně vyděláváte.

Provozní cash flow má být jednoznačně kladné. Firma má vydělávat díky činnostem, kvůli kterým je na trhu. Cílem je efektivně využívat peněz firmy ke svému rozvoji, využití tržních příležitostí a z výdělků financovat nejen investice, ale také podíly za zisku svým vlastníkům. 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.