Často nám kladete otázky ohledně řízení a plánování cash flow. O odpovědi na ty dotazy, které nejčastěji slýcháme od zákazníků a uživatelů Caflou, jsme požádali Pavlínu Vančurovou. Pavlína je lektorka ekonomických témat a konzultantka firemních financí, která odborně Caflou akademii zastřešuje a tvoří její obsah.

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Pavlína a cash flow

Už během svého působení na univerzitě dostala Pavlína od svých studentů přezdívku „cash flow“ 😎. Vyučovala ekonomiku podniků a dávala důraz na schopnost firmy generovat peníze, nejen dosahovat účetních zisků. Když v polovině jednoho semestru ohlašovala studentům Technické fakulty ČZU v Praze změnu vyučujícího, z lavic se ozvalo příznačné: „Přijde nový cash flow.“ Později působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní poradenské společnosti PNO Consultants se zodpovědností za optimalizaci firemních procesů a ekonomické výsledky. Zatímco hospodářské výsledky se reportovaly mateřské firmě na měsíční bázi, cash flow bylo potřeba řešit každodenně. Od založení vlastní společnosti PADIA, s.r.o. se Pavlína řízení cash flow věnuje profesionálně jako interim finanční ředitelka řady klientů, kteří každým rokem obohacují Pavlíniny zkušenosti s ekonomickou stránkou podnikání. Klienti si pochvalují nejen vysokou odbornost, ale také srozumitelnost, s jakou Pavlína složitou ekonomickou problematiku umí vysvětlit.

Po řadu měsíců přispívá Pavlína do Caflou akademie a pomáhá rozšiřovat znalosti v oblasti řízení cash flow.

V rozhovoru Pavlína sdílí své bohaté zkušenosti s tímto tématem:

1. Co je vlastně řízení cash flow?

Řízení peněžních toků je hlavně o systematickém zajišťování financování firmy za cenu minimálních finančních nákladů. Vezměte si například situaci, kdy se v budoucnu chcete vyvarovat problémům s pozdním placením závazků vůči vašim dodavatelům. Instinktivní řešení nabádá k tomu ponechávat na účtech dostatečnou rezervu volných peněžních prostředků, se kterými můžete bezproblémově pokrývat vaše závazky. Jak velký úrok vám ale vaše banka připisuje každoměsíčně na firemním účtu? Nepřepokládám, že by připsaný úrok dosahoval úrovně inflace. Spíše než zajímavé procento půjde o desetiny procent. Zkrátka ponechání volných prostředků na účtu firmy nic nevydělává. Naopak firemní zdroje ve srovnání s inflací znehodnocuje. Na druhou stranu nedostatek peněz na zaplacení může přinést také náklady navíc, a sice v podobě penále, pokut z prodlení a podobně. Vyplývá z toho, že:

Peněžních prostředků potřebuje firma tak akorát, ani ne málo, ale ani ne příliš. Kolik to „akorát“ ale je? Tuhle zapeklitou otázku si můžete zodpovědět právě díky řízení cash flow. 

Každá firma přistupuje k ekonomickému řízení jinak. Pro někoho jsou zásadní zisky, pro jiného dlouhodobý růst hodnoty firmy a někdo vidí smysl podnikání hlavně v generování peněz pro vlastníky. Řešení otázky dostatku peněz se ale nevyhne žádný podnikatel. I když je ekonomické řízení každé firmy do značné míry unikátní, jsou tu i společné rysy. Klíčem k dobrému ekonomickému fungování firmy je mít jasno v prioritách a být včas informován o tom, jaké jsou skutečné finanční dopady každé aktivity firmy. Nestačí mít hrubou představu o tom, kolik peněz přinese prodej konkrétního výrobku, služby nebo zakázky. Je potřeba vědět, zda prodej pokryje výdaje na vlastní tvorbu produktů, na zajištění výroby při různě naplněné kapacitě a samotnou připravenost firmy k výrobě v podobě mezd, nájmů a investic.

Řízení cash flow řeší jak časový soulad mezi tím, z čeho můžu platit a co musím zaplatit, tak i věcný pohled na to, z čeho peníze firma generuje a kde je utrácí. 

2. Proč vůbec řídit cash flow?

Možná jste již slyšeli rčení: „Kdo neřídí, je řízen.“ Myslím, že to dobře vystihuje také ekonomické řízení firmy. Jde o to systematicky plánovat a podle stanovených priorit určovat, kam peněžní toky nasměrujete.

Podnikatelé dnes zažívají značně nepředvídatelné prostředí, které se rychle proměňuje a kdy je potřeba na změny reagovat s nebývalou rychlostí. Pro úspěch v podnikání musí být reakce také většinově správné, tedy v souladu s dobrým dlouhodobým ekonomickým vývojem firmy. Vypůjčím si příměr ze sportu. Určitě vás při podnikání potká řada vynucených chyb. Například když váš odběratel uhradí fakturu až po splatnosti a vy v návaznosti na to máte méně zdrojů na vaše platby. Špatně je ale dopouštět se opakovaně nevynucených chyb, když už například víte, že se vám vlivem zhoršené platební morálky vašich klientů peněz nedostává a nezačnete si správným řízením cash flow budovat efektivní rezervy a lépe využívat zdrojů. Ve vysoce konkurenčním prostředí vítězí ten, kdo udělá nejméně nevynucených chyb.

3. Kdo by měl řídit cash flow a pro koho řízení cash flow není nutné?

S nadsázkou můžu říct, že řídit cash flow by měl každý jednotlivec, který se chce mít v budoucnu minimálně stejně dobře jako dnes.

Kdo nemá přehled o svých pravidelných příjmech a výdajích, o tom, které příjmy a výdaje jsou opakované, které jsou nahodilé, nakolik jsou příjmy nejisté v budoucnu, zato které nečekané události v budoucnu mohou napjatý rozpočet nepříjemně zaskočit, ten své finance neřídí. Bez systematicky vytvářených rezerv nelze budovat osobní finanční pohodu.

U firmy je to obdobné. Nebudu-li se dívat pouze na to, jaká suma firemních peněz k určitému dni přebývá či nedostačuje, ale podívám-li se podrobněji na druhy příjmů a výdajů, rozliším-li pravidelné a ovlivnitelné peněžní toky od investic a úvěrů, začínám již cash flow řídit a mohu lépe předvídat, co firemní kasu v blízké i vzdálenější budoucnosti čeká. Díky tomu budu s finančními zdroji lépe nakládat a dokonce mohu firmě přinést nemalé úspory. Začnu-li systematicky aktivně řídit finanční rezervu s ohledem na rizika vyplývající z plánu cash flow, získávám nemalou konkurenční výhodu. 

Nejde tedy jen o platební schopnost firmy a zajištění její trvalé existence. Jde také o dopady do ziskovosti, efektivity, rentability, a tedy smysluplnosti podnikání. Takže pro koho řízení cash flow není? Pro ty, kteří nechtějí svoji firmu aktivně řídit a nepovažují za důležité vést firmu k co nejlepším výsledkům.

4. Nestačí mi k řízení cash flow účetní a účetnictví?

Dobrá účetní či dobrý účetní může sehrát velkou roli při řízení cash flow, ovšem úloha účetnictví v řízení peněžních toků je zcela odlišná od role manažera firmy.

Možná vás to překvapí, ale finanční účetnictví peníze příliš nezajímají.

V rozvaze existuje kolonka „peněžní prostředky“, ale ta jen ukazuje stav peněz na firemních účtech a v pokladnách firmy k určitému datu. Zcela chybí informace o tom, proč je peněz méně či více než ve srovnatelném období v minulosti. Jako manažer potřebujete vědět, zda vaše firma generuje více peněz díky skvělému produktu, a ne primárně proto, že jste prodal nějaké starší firemní vybavení nebo načerpal úvěr z banky. 

Účetní připravují podklady, které lze s větším či menším úspěchem využít přímo pro rozhodování o aktivitách firmy. Představte si, že jako manažer firmy dostáváte každoměsíčně informaci o ziskovosti. Podle vývoje hospodářských výsledků usuzujete, nakolik firma prosperuje. O konečné výši vykázaného hospodářského výsledku spolurozhoduje způsob pojetí a zachycení výnosů a nákladů v účetnictví. Řekněme, že se instinktivně rozhodnete na základě vykazovaného dobrého hospodářského výsledku například vyplatit odměny. Možná jste ale nemotivoval svůj tým k žádoucímu chování, když byl hospodářský výsledek špatně vykázán. Nebo zkrátka neodpovídal stavu peněz na účtu, ze kterého jste chtěl odměny svým zaměstnancům poslat. Sledování neuchopitelného účetního výsledku hospodaření vám řízení firmy spíše ztěžuje, než by vám v něm napomáhalo. Průběžné finanční řízení se odehrává zejména na úrovni sledování pracovního kapitálu, peněžních toků a vylaďování příjmů a výdajů (k tomu může velice dobře posloužit chytrá aplikace Caflou, kde vidíte, jak si vedete nejen celkově, ale i z pohledu každého zákazníka nebo projektu).

5. Poradíte, co dělat, když mám právě peněz nazbyt?

Prvním krokem je analýza přebytku peněz.

Proč jich máte nazbyt? Za jakých okolností budete volné prostředky opět potřebovat? Lze očekávat, že i v budoucnu budete mít více peněz, než kolik jich potřebujete na pokrytí firemní potřeb?

Když si zodpovíte tyto otázky, vhodněji s přebytky peněz naložíte. 

První možností je ponechat přebytek peněz na běžném účtu. To je varianta s maximální likviditou (peníze můžete kdykoli použít) a zároveň s velice nízkou efektivitou (zanedbatelné úročení). Termínovaný vklad či spořicí účet přinesou o něco lepší úrok, zpravidla však ne tak vysoký, aby vyrovnal dopady inflace. Zatímco u spořících účtů je dostupnost peněz zpravidla rychlá, vaše peníze na termínovaném účtu mohou být nepřístupné několik měsíců až let. Občasné přebytky můžete využít k podpoře prodejů podle hesla „peníze se musí točit“. Nebo například dříve uhradíte faktury za nižší cenu při aplikaci skonta, jehož pomocí se dodavatel snaží podpořit co nejrychlejší úhradu nabídnutím slevy za vaši platbu před datem splatnosti. 

Při trvalém přebytku peněz připadá v úvahu investování. Mohou to být majetkové cenné papíry nebo dlužné cenné papíry, se kterými poradí i váš bankéř. Takto investované finance jsou sice snadno dostupné, otázkou je však dosažená výnosnost, protože ta u cenných papírů kolísá a návratnost původně vložených finančních prostředků není nikdy zaručena v okamžiku, kdy byste vaše prostředky potřeboval zpět. Pokud jde skutečně o trvalý přebytek, pak je zde nepochybně možnost dosáhnout vyššího zhodnocení firemních volných peněžních prostředků oproti bankovním účtům i termínovaným vkladům.

6.  Poradíte, jaké kroky použít, když se mi peněz nedostává?

Co dělat, když nemám dost peněz, je jedna z nejčastějších otázek při konzultacích cash flow.

Řízení peněžních toků je právě o tom, umět se na takovou chvíli připravit a zvládnout nedostatek peněz tak, aby to firmu nepřivedlo ke krachu.

Pokud dojde ke krátkodobým deficitům finančních zdrojů v důsledku nesynchronního vývoje příjmů a výdajů, pak lze rozpustit rezervy likvidity, požádat obchodní partnery o splátkové kalendáře, usilovat o získání bankovních záruk a externích krátkodobých zdrojů (provozní úvěr, kontokorent) nebo o navýšení úvěrového limitu a urychlit příjmy (např. Cashbot, Roger), jak jsme o tom psali v našich článcích 10. Řešení nedostatku peněz a 11. Cesty jak vylepšit cash flow. Doporučujeme také seznámit se s nejčastějšími chybami a scénáři, o kterých je při řízení cash flow dobré vědět, nebo se nechat inspirovat řešeními z případových studií.

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Medailonek: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. pro vás připravujeme Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.