Jeden z principů projektového řízení říká, že projekt musí mít jasné role a odpovědnosti. 

Role jsou o vztahovém chování: jak interagujete s ostatními. Například pokud jste číšník v restauraci, je vaší rolí zajistit, aby stolující měli hezký zážitek. 

Odpovědnosti jsou o tom, co děláte, jako součást vaší práce. Jestli jste číšník v restauraci, vaše odpovědnosti zahrnují přijímání objednávek, servírování jídla atd.

🎓 Caflou sérii "Jak efektivně řídit projekty" přináší CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

Klíčové zúčastněné strany, role a odpovědnosti na projektu

Tento článek pokrývá role a odpovědnosti klíčových zúčastněných stran, které jsou součástí každého projektu. Pokud jsou na projektu i jiné zúčastněné strany, je třeba jasně definovat také jejich role a odpovědnosti.

1. Sponzor projektu

Role sponzora projektu

 • vlastní projekt a je jeho „vlajkonošem“ 
 • vlastní business case (zejména očekávané přínosy) a je zodpovědný za to, aby byl projekt stále životaschopný
 • podporuje autoritu Projektového manažera
 • tato role může být kombinována s rolí Hlavního vlastníka produktu a/nebo Hlavního dodavatele
 • aby byly jasné role a odpovědnosti, na každém projektu je jen jeden Sponzor projektu

Odpovědnosti sponzora projektu

 • předsedá Řídícímu výboru projektu
 • poskytuje zpětnou vazbu Projektovému manažerovi ohledně jeho výkonu
 • poskytuje informace o změnách strategie firmy či externích událostech, které by mohly ovlivnit projekt
 • poskytuje včasná rozhodnutí
 • má oprávnění utrácet na projekt peníze a stráží hodnotu získanou za tyto peníze 
 • je finálním rozhodčím a eskalačním bodem pro všechny "issues" projektu, které přesahují pravomoc Projektového manažera 

2. Hlavní vlastník produktu

Může být znám také jako Senior Product Owner, Senior User či Chief Product Owner.

Role hlavního vlastníka produktu

 • tato role může být kombinovaná s rolí Sponzora projektu a, pokud je Hlavní dodavatel interní, i s Hlavním dodavatelem 
 • pokud je více Hlavních vlastníků produktu:
  • musí být jasné, kdo je odpovědný za který produkt a přínosy
  • jeden může být nominován jako „Chief Product Owner“

Odpovědnosti hlavního vlastníka produktu

 • definuje koncový produkt projektu a hlavní dodávky včetně požadavků na ně i akceptačních kritérií a akceptuje je vůči těmto kritériím
 • definuje přínosy projektu
 • posuzuje požadavky na změnu z hlediska přínosů
 • je odpovědný za dosažení přínosů projektu používáním produktů projektu po jejich akceptaci
 • je aktivním členem Řídícího výboru projektu

3. Hlavní dodavatel

Role hlavního dodavatele

 • je podřízen Sponzorovi projektu
 • pokud je Hlavní dodavatel interní, pak může být tato role kombinována s rolemi Sponzora projektu a Hlavního vlastníka produktu
 • pokud je více Hlavních dodavatelů, musí být jasné, kdo je odpovědný za které produkty a zdroje

Odpovědnosti hlavního dodavatele

 • poskytuje lidské a jiné zdroje potřebné pro dodání produktů projektu
 • potvrzuje, jestli jsou produkty a jejich změny proveditelné tak, jak je požadováno a v případě potřeby navrhuje změny požadavků nebo způsob, jakým mají být produkty vytvořené
 • je aktivním členem Řídícího výboru projektu

4. Projektový manažer

Často se uvádí jen jako PM.

Role projektového manažera

 • je podřízen Sponzorovi projektu
 • aby byly jasné role a odpovědnosti, na jednom projektu má být jen jeden Projektový manažer

Odpovědnosti projektového manažera

 • plánuje projekt rámcově a poté podrobněji v plánech fází
 • řídí projekt na každodenní bázi jménem Sponzora projektu
 • koordinuje tvorbu a přispívá do plánů a strategií projektu
 • pokud je více Vedoucích týmů, ujišťuje se, že je jasné, kdo je odpovědný za které produkty a balíky práce
 • udržuje projekt „ve správném směru“ v souladu s plány, strategiemi a řídí změny vůči nim
 • průběžně přehodnocuje business case a dle potřeby eskaluje na Sponzora projektu

💡 Už znáte CAFLOU® - lehký firemní systém, se kterým řídíte výkon a ekonomiku své firmy, týmu a projektů 100% digitálně, i na dálku.

5. Vedoucí týmu

(nepovinná pozice)

Role vedoucího týmu

 • je podřízen Projektovému manažerovi
 • vede lidi, kteří vytváří produkty

Odpovědnosti vedoucího týmu

 • přijímá zadání práce (často zvané „balíky práce”) od Projektového manažera
 • plánuje práci svého týmu a sleduje progres týmu vůči tomuto plánu
 • ujišťuje se, že zadání se realizují tak, jak bylo dohodnuto s Projektovým manažerem

6. Administrátor projektu

(nepovinná pozice)

Role administrátora projektu

 • je podřízen Projektovému manažerovi

Odpovědnosti administrátora projektu

 • poskytuje Projektovému manažerovi a Vedoucímu týmu administrativní podporu (například aktualizuje časový harmonogram, udržuje aktuální projektovou dokumentaci)
 • pokud je více administrátorů projektu, musí být jasné, kdo je odpovědný za které úkoly a jaké má funkce

7. Subject Matter Expert

Časo se uvádí jen jako SME. Jedná se o odborníka na oblast, odborníka na tematický obsah.

Role subject matter experta

 • v závislosti od své funkce může být podřízen Vedoucímu týmu, Projektovému manažerovi nebo členovi Řídícího výboru projektu
 • je expertem na obsah projektu a/nebo standardy, které má projekt dodržovat
 • může mít jednu nebo více funkcí, kupř.:
  • poradní – radí Projektovému manažerovi, Vedoucím týmů nebo členům Řídícího výboru projektu v odborných záležitostech
  • dohled – jménem členů Řídícího výboru projektu potvrzuje, jestli je projekt řízen a produkty jsou vyráběny v souladu s relevantními standardy a odsouhlasenými základnami, jakýkoliv nesoulad hlásí členovi Řídícího výboru projektu, pro kterého pracuje

Na projektu může být a pravděpodobně bude zapotřebí více Subject Matter Expertů. 

Odpovědnosti subject matter experta

 • pokud má Subject Matter Expert více funkcí, je nutné zajistit, aby nedošlo ke konfliktu zájmů – za to je odpovědný Projektový manažer, který v případě potřeby eskaluje na Sponzora projektu

8. Člen týmu

Role člena týmu

 • je podřízen Vedoucímu týmu nebo Projektovému manažerovi

Odpovědnosti člena týmu

 • lidé, kteří fyzicky vytvářejí produkty či dodávky

 

Slovníček pojmů, které jsme použili v tomto článku, najdete zde: 📖 Projektové řízení - slovníček pojmů

Pozn.: Tento článek vychází z Průvodce řízením projektů, který je dostupný jako e-book zdarma zde pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) definovanou na zde a zde. Vůči původnímu textu byly vykonány změny.

 

<< Zpět ke všem článkům série Jak efektivně řídit projekty

 

Autor článku: Ing. Štefan Ondek, PMP 

Ing. Petr Macek

Štefan Ondek je profesionál v oblasti projektového řízení. Je zakladatelem a managing partnerem POTIFOB, skupiny vzdělávacích a poradenských společností pomáhajících lidem i organizacím dobře řídit své projekty, programy, portfolia, změny a IT. Dosud osobně vyškolil v projektovém řízení přes 3.000 profesionálů z více než 20 zemí.

Štefan je autorem a odborným posuzovatelem několika publikací kolem projektového řízení. Je například jedním z autorů certifikačních zkoušek PRINCE2® 6th Edition Foundation, dobrovolným odborným korektorem PMI® PMBOK Guide® 6th Edition, PRINCE2 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a vedoucím korektorem 1. slovenské verze terminologického slovníku PRINCE2 5th Edition.
Štefan je držitelem různých certifikátů včetně PMI PMP®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® a Agile Scrum Master Approved/ Accredited Trainer, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, Agile Business Professional, Product Owner a Scrum Master, ITIL 4 Foundation, ITIL 4 DPI a mnoha dalších.

Pokud chcete Štefana kontaktovat, prosím pište na ondek@potifob.com.

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, ITIL®, MSP®, MOP®, P3O® jsou registrované ochranní známky AXELOS Limited. PMI® a PMP® jsou registrované ochranní známky Project Management Institute, Inc.