V roce 2020 jsme se seznamovali s pojmy covid-19, pandemie, coronavirová krize nebo úvěrové moratorium. Doufali jsme, že po druhé pandemické vlně už nepřijde třetí. S napětím jsme očekávali možnost se opět nadechnout. Finanční rezervy z let dobrých byly mnohde vyčerpány. Vícero firem se naučilo nahlížet na řízení cash flow zcela nově. A pak přišel rok 2021, rok nadějí na nový začátek. Jak se druhý covidový rok promítl do přístupu (nejen) k finančnímu řízení?

🎓 Článek vám v rámci CAFLOU akademie přináší CAFLOU® - český cash flow software

Šikovné malé a střední firmy v pandemii

I bez krizového období čelí malé a střední podnikání značným výzvám. Patří k nim relativně horší přístup ke kapitálu, nedostatek prostředků pro masivní získávání zákazníků i obtížnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům s lepším postavením na trhu. Coronavirová krize paralyzovala mnoho odvětví. To učinilo malé a střední podniky ještě citlivějšími na vnější změny. Ne každý podnikatel se dokázal přizpůsobit novým „pravidlům hry“. A také zdaleka ne všichni podnikatelé se mohli či chtěli vydat ze svých soukromých zdrojů, aby své firmě umožnili přežití. Tlak na udržení cash flow při snížené produkci a/nebo odbytu totiž neprovázel jen první covidový rok. 

I v druhém roce pandemie byly firmy nuceny hledat cesty, jak rychleji reagovat na naléhavé problémy (nové pohledy na finanční reporting a controlling byly nejčastějším tématem konzultovaným společností PADIA v roce 2021). Z našich zkušeností informace o aktuálních opatřeních a daleko rychleji přicházejících změnách lépe využívali pro svá rozhodování manažeři tam, kde zapojili vizualizaci dat, např. v podobně manažerských dashboardů. Pokud totiž manažeři nejsou paralyzováni v důsledku nejistoty a dokážou přijímat rozhodnutí pod tlakem, jim řízeným firmám se vede mnohem lépe. Firmy, které naopak vyčkávaly s reakcí kvůli zvýšené nejistotě a riziku, byly často překvapeny výrazně horšími důsledky, než které zpočátku koronavirové krize odhadovaly (jak potvrzuje i průzkum BDO).

Výhoda zvaná digitalizace

Současný trend digitalizace propojující svět fyzické reality s virtuálním prostředím je často nazýván Průmyslem 4.0. Ačkoli 4. průmyslová revoluce není jen o digitalizaci, pro firmy schopné přežít v post-covidové době je kvalitní digitální prostředí nezbytné. Umožňuje firmám fungovat digitálně nejen navenek, ale také uvnitř firmy. Možnost působit v online prostoru byla jistě jedním z významných faktorů umožňující firmám náročný rok zvládnout. Například kamenné obchody utrpěly v krizi větší ztráty než internetové obchody schopné nadále oslovovat své zákazníky. Vzdělávací společnosti se musely hojně přeorientovat na online formy školení, stejně jako poradenské firmy se věnovaly svým zákazníkům také vzdálenými prostředky. Snad všichni již máme nějakou zkušenost se ZOOM, MS Teams nebo Google Meet. 

Kdo není schopen poskytovat své služby vzdálenými prostředky, je odkázán na omezené pole působnosti dané aktuálními opatřeními proti šíření koronaviru. Nepochybně lépe jsou na tom firmy, kterým nechybí digitální nástroje pro obchodování i pro práci na dálku. Digitalizovaný a automatizovaný systém znamená zásadní zlepšení všech firemních procesů. Pandemie vedla k urychlení zavedení digitálních nástrojů pro zajištění firemních procesů i práce z domova. I odpůrci online života se v posledním roce naučili využívat technologie v mnohem větší míře.

Nástroje pro řízení cash flow

Firmy se dostávaly do problémů s úhradou závazků v dohodnutých termínech bohužel také ve druhém pandemickém roce. To pochopitelně mělo přímý dopad na cash flow a firmy tak byly nuceny přehodnotit nejen své běžné výdaje, ale také investice. Potřeba plánování operativního i investičního cash flow s detailem na dny, týdny i výhledem na několik měsíců ve firmách vyústila v hledání automatizovaného či alespoň polo-automatizovaného řešení. Firmy hojněji inklinují i k online řízení procesů a projektů. Zároveň kladou větší důraz na ekonomické aspekty včetně výkonnosti týmu. Možností integrace informací a digitálních nástrojů je mnoho. Efektivitu zvyšuje využití vhodných a zároveň cenově dostupných aplikací.

V oblasti nástrojů využívaných pro řízení peněžních toků se rovněž odrazila potřeba být včas a správně informován s možností data analyzovat a vyhodnocovat i při změněných podmínkách. Nezbytností je možnost přehledně a spolehlivě hlídat a ovlivňovat vývoj firemního cash flow. Dobrý nástroj umožní modelovat výši a okamžik příjmů od zákazníků a tvorbu scénářů odrážející se ve schopnosti dostát závazkům firmy. Podnikatelé hledají cesty, jak ekonomické dopady tržních změn předvídat díky vhodným ukazatelům. Například pokles prodejů má nejdříve dopad do snižování tržeb. S odstupem určeným průměrnou dobou splatnosti pohledávek se to projeví v oslabení toku peněz do firmy. A dobré řešení se opírá o algoritmus založený na ekonomické a byznysové logice.


<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.