Firma SteelStruct s.r.o. je výrobcem ocelových konstrukcí a CNC zpracovatelem plechů. Na českém trhu funguje od roku 1995. Zpočátku se firma věnovala obchodní činnosti v oblasti dodávek strojírenských komponentů. Postupně se ale rozšiřovala o vlastní výrobu konstrukcí z oceli a zpracování plechů od laserového dělení, přes ohýbání a svařování až po povrchové úpravy. Dnes firma již zpracovává kolem 2 tisíc tun oceli ročně. V posledních letech však již nedosahuje zisku a neustále řeší problémy s cash flow. Kdy a komu zaplatit je ve SteelStruct častější otázkou, než jak nacenit další výrobní zakázku.

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🔧 Série případových studií Řízení cash flow v praxi

Na obchodní, provozní i ekonomické řízení firmy jsou ve SteelStruct pouze dva lidé – pan Petr a paní Jana. Ve dvou musí zvládnout náročnou agendu získávání a komunikace se zákazníky, včetně tvorby cenových nabídek, plánování a řízení výroby, zásobování, komunikaci s externím účetním i majiteli společnosti. Petr i Jana si dobře uvědomovali skutečnost, že je firmu nutné řídit také po stránce finanční. Kvůli své zaneprázdněnosti však této oblasti nedokázali vyčlenit odpovídající čas. Rozhodli se proto pozvat si do firmy na konzultaci specialisty na ekonomiku firem, aby jim pomohli udělat si jasno v ekonomické situaci firmy a v tom, co by měli z pohledu finančního řízení hlídat. 

V roce 2015, kdy se původně obchodní společnost začala přetvářet na výrobní firmu, se začala výrazně zhoršovat rentabilita a likvidita firmy. Ačkoli obraty firmy se díky navyšujícím tuzemským i zahraničním zakázkám stále rostly, poprvé v historii firmy se objevily ztráty. Účetní ztrátu lze při dobré kondici firmy ustát dokonce i několik let po sobě. Problém v praxi však způsobí nedostatečná tvorba peněz, v případě SteelStruct sledovaná majiteli prostřednictvím hodnoty cashové výkonnosti firmy EBITDA. Ta byla v letech 2016 a 2017 záporná. Problémy s cash flow na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejdříve však bylo potřeba pochopit příčiny současné ekonomické situace.

Rentabilita a likvidita firmy SteelStruct

Na platební schopnost má nezanedbatelný vliv zhoršující se trend hospodářského výsledku. Projevuje se zde dlouhodobá tendence nižší výnosnosti tržeb. Jinými slovy pro společnost řízenou Petrem a Janou je stále dražší realizovat korunu tržeb. Na to má nezanedbatelný vliv změna struktury tržeb, kdy nové tržby vyžadují vyšší podíl fixních nákladů. Zavedli jsme proto podrobný rozbor cílového obratu a detailní analýzu zakázek. Kvůli odlišné struktuře tržeb oproti minulosti (tržby za prodej zboží versus tržby za vlastní výrobky) připadal na jednu korunu tržeb stále menší a menší zisk. Došli jsme k závěru, který lze shrnout do jedné věty:

„Firma má dražší zásoby, které přináší menší jednotkový zisk, tržby se projeví v penězích za delší dobu a musí pokrýt delší období než dříve.“

Zhoršující se finanční pozice byla patrná již z rozboru pracovního kapitálu, který jsme uskutečnili v roce 2017. S Janou a Petrem jsme probrali, jak je pro finanční stabilitu potřeba udržovat velikost pracovního kapitálu v souladu s hodnotou krátkodobých dluhů (závazků a splátek externího financování). Situaci ve SteelStruct znázorňuje následující schéma:

Rozbor pracovního kapitálu firmy SteelStruct

Čistý pracovní kapitál v letech 2014 až 2016 klesal z hodnoty 11,5 mil. Kč přes 7,3 mil. Kč na necelé 4 mil. Kč. Snižoval se tak finanční polštář ve vztahu k existujícím závazkům firmy. Navyšoval se stav zásob. Zcela zásadně se ztenčil stav disponibilních peněžních prostředků. 

Petr s Janou hledali cesty, kterými by dokázali zvrátit negativní trend hospodářských výsledků a cash flow. Z praxe našich klientů se ukazuje, že obchodní a cenová strategie je účinná tehdy, když firma efektivně využívá své výrobní kapacity. S tím souvisí sledování variabilních nákladů každé zakázky (lepší kalkulační systém) a vývoje fixních nákladů (výše odpisů strojů, časové mzdy). Pro nové zakázky bylo potřeba pořídit stroje a najmout (a zvyšováním mezd udržet) výrobní dělníky. Fixní náklady tedy výrazně vzrostly. Navíc se kvůli své výrobní činnosti musela firma začít předzásobovat. Přípravná fáze dlouhodobých projektů je velmi náročná zejména z pohledu cash flow. Začalo být jasné, že nesoulad mezi provozními příjmy a investičními výdaji bude potřeba řešit kapitálovým financováním.

Dlouhodobě špatné cash flow je zásadní problém, který si žádá prioritní řešení. Ovšem banky se při rozhodování o poskytnutí provozního úvěru na ekonomiku firem samozřejmě také dívají. Nedostatečné cash flow tak může způsobit začarovaný kruh. Bankovní financování je pro mnoho firem s problematickým cash flow nedosažitelné. Finanční situaci tak nelze vylepšit. Bez peněz se však podnikat prakticky nedá.

Začít bylo potřeba uvnitř, konkrétně u nastavení vnitrofiremních procesů. Ke zlepšení řízení cash flow přispěla revize účetních postupů a zavedení základního finančního controllingu. Účetnictví dokáže sloužit jako užitečný zdroj informací relevantních pro manažerská rozhodování. Petr dnes díky controllingovým přehledům již dokáže omezit zbytečnou vázanost finančních prostředků z důvodu dlouhého procesu fakturace u konkrétních zákazníků nebo nadbytečné zásoby materiálu a polotovarů z důvodu špatného toku výroby a jejího plánování v dílčích zakázkách.

Odborníci radí podnikatelům pro zlepšení cash flow zvážit možnosti leasingového financování. Při porovnání variant pořízení strojového parku z vlastních zdrojů, úvěrem nebo na leasing vyšla poslední možnost jednoznačně nejvýhodněji. Na leasing však bylo pro SteelStruct možné dosáhnout až díky dobře nastaveným vnitřním procesům. Pro leasingovou společnost bylo totiž důležité, aby mělo vedení firmy jasný plán podložený čísly. Jana vzpomíná:

„Pomohlo nám, když jsme standardní žádost o financování doplnili o komentář k předkládaným účetním výkazům opřený o popis finančního zdraví společnosti a doplněný o ekonomický výhled.“

Rozšíření výrobních kapacit formou leasingu se ukázalo jako cashově optimální varianta pořízení strojového vybavení. Na další stroj firma navíc získala podporu z dotačního programu Úspory energie. Pořízení moderního stroje zvyšuje celkovou účinnost technologií firmy a vede prostřednictvím úspor energií ke snížení nákladů na provoz. Ekonomické prostředí se neustále a rychle mění, proto je potřeba věnovat řízení cash flow neustálou pozornost. Přes jasné zlepšení není zatím ekonomická situace firmy na úrovni doby, kde se věnovala pouze obchodování. Pokud ale udrží objem tržeb, dá se očekávat, že se situace brzy stabilizuje.

💡 Řídit cash flow s možností výhledu do budoucnosti, pro vyšší úrovně kontroly nad podnikáním a vyšší prosperitu, můžete snadno v inteligentní podnikatelské aplikaci Caflou:

Manažerský přehled

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem případovým studiíím série Řízení cash flow v praxi

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.