Nakupujete zboží a materiál za co nejnižší ceny? Snažíte se průběžně vytěžovat dočasně volnější výrobní kapacity výrobou vlastních polotovarů? Může se to zdát ekonomické. Co když ale díky tomu zůstává na skladě ležáky zboží a výrobků, o které není ze strany odběratelů zájem? Plné sklady bez pohybu umí potrápit nejednoho podnikatele. Jak ale vyhodnotit, které zásoby jsou potřebné a které jen zhoršují cash flow firmy? Klíčem je sledování obrátkovosti zásob.

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Firmy, které nesledují stavy skladu k určitému dni, se zpravidla obrátkovostí svých zásob a dobou, po kterou zásoby ve firmě váží peníze, příliš nezabývají. Těmto firmám uniká příležitost své zásoby pořizovat v příznivém poměru nákladů na jejich příliš dlouhé držení na skladě a přínosu jejich pořízení za relativně výhodnější ceny. Ať už vás láká levnější nákup při větším objemu nebo výhodný okamžik nákupu, vedle pořizovacích cen je potřeba sledovat také to, zda nákup koresponduje s aktuální potřebou využití zásob ve firmě.

Možná se to týká i vás. Zásoby materiálu a zboží ve vaší firmě představují významnou finanční hodnotu. Rádi byste věděli, jak zredukovat zásoby na optimální úroveň, která neohrozí prodeje ani plynulost výroby. Nejste si vlastně jistí, zda vaše zásobování funguje dobře. Odpovídá skutečně nákup požadavkům výroby a odbytu? Jaká hodnota na skladě leží bez pohybu a bylo by lepší ji nabídnout zákazníkům za sníženou cenu?

Je-li vám některá z uvedených otázek povědomá, doporučujeme vám provádět rozbor nákladů spojených s pořizováním zásob. Věnujte se rozboru vlivu změn cen vstupů a změn nakoupeného, respektive využitého množství vstupů. Protože vysoké zásoby brzdí pohyb pracovního kapitálu, tedy aktivitu firmy, a potenciálně snižují likviditu firmy, je pro ekonomický úspěch každé firmy nezbytné hledat optimální výši zásob. Obrátkovost zásob odpovídá na otázku, kolikrát se zásoba za uvedené období „otočí“. Sledujte obratovost u jednotlivých položek zásob, tedy u materiálu, režijního materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží podle sortimentní skladby. 

Tento výkonnostní pohled úspěšné firmy navíc doplňují o faktor „byznys váže prostředky“. U zásob je tímto měřítkem efektivity dosahování co nejnižší hodnota „korunodnů“, tedy vztah vstupních cen a doby obratu zásob. Korunodny představují násobek konkrétní položky zásob v korunách a počtu dní na skladě. Tento ukazatel efektivnosti řízení zásob má odpovídat na otázku, zda děláme v rámci zásobovacího řetězce vše tak, abychom v zásobách vázali co nejméně finančních prostředků, a zároveň aby výsledkem řízení zásob byla taková zásoba hotových výrobků, na kterou zákazníci nečekají. Tento ukazatel zohledňuje čas od nákupu zásob materiálu či vzniku výrobku do jejich reálného využití, tj. v konečném důsledku do prodeje zákazníkovi. A zároveň je v tomto ukazateli skryta hodnota držených zásob.

Vyhodnocení provedete snadno: Čím méně korunodnů, tím lépe. Samozřejmě tento výsledek není srovnatelný s jinými v korunách vyjádřenými ukazateli. Nedá se vhodně interpretovat jeho samotná výše, umožňuje ale srovnání s korunodny dalších zásob. Porovnávat můžete například výši korunodnů u jednoho druhu zásob oproti jinému, nebo výši korunodnů u jedné zakázky oproti jiné atd. Faktor „byznys váže prostředky“ vám nabízí kvalitativní pohled na ukazatele aktivity a může napomoci vyhodnocovat efektivitu zásobovacího, výrobního a odbytového procesu. Umí vyjádřit skutečnost, že čím dříve prodáte zásoby, které vážou hodně peněz, tím dříve firmě vyděláte tyto peníze zpět. 

Pracujte také se zodpovědností konkrétních oddělení, útvarů a pracovníků na tvorbě hodnoty firmy. Dražší zásoba prodaná brzy může být stejně efektivní, jako levná, která ale leží dlouho na skladě. Máte například zásobu 8 tun materiálu na 66 dní. Průměrná nákupní cena tohoto materiálu je 20 Kč/t. V korunodnech to lze vyjádřit jako 8 tun x 20 Kč/t x 66 dní = 10.560. Jiná zásoba stejného druhu je dražší (pořizovací cena je 25 Kč/t), ale využije se brzy ve výrobě (doba obratu je 30 dní). Vyjádřeno v korunodnech to je 8 tun x 25 Kč/t x 30 dní = 6.000.

Která zásoba zatěžuje cash flow firmy méně?  

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.