Významným finančním rizikem pro jakoukoli firmu je nepochybně ohrožení její platební schopnosti. Neschopnost hradit své závazky přivedlo již nejednu firmu až k bankrotu. Proto zkoumání solventnosti firmy věnují bankovní specialisté ve finančních analýzách velkou pozornost a jejím výsledkům přikládají velkou váhu. 

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Solventnost je obecná schopnost firmy získávat prostředky na úhradu svých závazků. Lze ji chápat jako relativní přebytek hodnoty majetku nad hodnotou závazků firmy. Solventnost je tedy platební schopnost obecně a není vázána pouze k určitým závazkům. V užším slova smyslu je často zkoumána likvidita. Tou se vyjadřuje schopnost firmy uhradit své do roka splatné závazky. Likvidita je měřítkem krátkodobé platební schopnosti firmy. Finanční analytik tak vyhodnocuje, zda to, čím může firma do roka platit, je víc, než co musí do roka zaplatit.

Při běžném chodu firmy můžete použít k úhradě svých závazků ne všechen, ale pouze některý majetek, aniž by to ohrozilo každodenní činnosti vaší firmy. K placení využijete pochopitelně peníze na účtech u banky a pokladní hotovost. Relativně rychle ale proměníte na peníze také hotové výrobky a další zásoby a zejména brzy splatné pohledávky u odběratelů. Souhrnně tento majetek můžeme nazvat pracovním kapitálem. Ten je nositelem tržeb. U různých složek pracovního kapitálu trvá proces přeměny různě dlouhou dobu. U zásob čekáte na kupce, u pohledávek na inkaso peněz. Některý majetek se ale v hotovostní formu nemusí přeměnit nikdy, například nedobytné pohledávky nebo neprodejné zásoby. 

Podmínkou dobré solventnosti tak není pouze schopnost dlouhodobě vytvářet zisk, ale také udržování části majetku firmy ve formě, kterou můžete své závazky uhradit. Nechcete-li se zařadit mezi insolventní firmy, musíte zachovávat určitou výši disponibilního pracovního kapitálu ke krytí splatných závazků nejen vůči dodavatelům, ale také vůči bankám, zaměstnancům, státu a zdravotním pojišťovnám. Přitom v jaké výši jsou vaše závazky ve splatnosti a jaké výši po splatnosti, lze snadno zjistit z účetnictví. Mnoho malých podnikatelů ale na výstupy z účetnictví nemá čas, protože jsou vytížení vlastní podnikatelskou činností. Je to pochopitelné, nicméně když účetnictví nevěnujete víc pozornosti, než kolik je nutné k dostání zákonné povinnosti schválení účetní závěrky, nemůže vám ušetřit nelehké časy s blížícím se problémem s cash flow.

Například majitel slibně se rozvíjející firmy, který dokázal své produkty nabízet a úspěšně prodávat za zajímavé marže, nechápavě sledoval zhoršující se situaci v platební schopnosti své firmy. Jak to, že není z čeho zaplatit zaměstnancům v termínu výplat mezd a hrozí zpožďování plateb dodavatelům, když jeho firma prodává víc a za dobrou cenu? Tyto otázky jen zdánlivě nesouvisí se strukturou závazků, které tato firma měla. Vývoji struktury závazků nikdo nevěnoval pozornost. Sledování závazků patří k systému včasného varování. Vyšší tržby této firmy přinesly tlak na zvětšování jejího pracovního kapitálu. Ten však firma nefinancovala rovnoměrně z provozního cash flow. Dočasně pomohlo utlumení drobných investic a využívání úvěrových produktů. Nakonec už nebylo „kam sáhnout“ a to vedlo k prodlužování splatnosti závazků a zhoršování platební schopnosti.

Jak tedy funguje prevence zhoršování cash flow díky vyhodnocování závazků? U závazků je cílem jejich stabilní struktura a udržitelný růst. To umožní mimo jiné rozbor platebního cyklu. Obdobně jako u pohledávek je vhodné sledovat trendy podílu nákupů v hotovosti či na fakturu s odloženou splatností, poskytované dodavatelské doby splatnosti a také platební morálku vůči dodavatelům na podkladu struktury závazků po splatnosti. Pokud si z účetnictví necháte vygenerovat reporty o struktuře závazků podle splatnosti, dobře vám poslouží ke snadnějšímu hodnocení cash flow a jako podklad pro včasná rozhodování.  

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.